Opinia mentora o nauczycielu – wzór – przykład

(1 opinia klienta)

17,00 

Jak napisać opinię mentora o nauczycielu? Każdy początkujący nauczyciel w trakcie przygotowania do pełnienia pracy w zawodzie posiada swojego mentora, który wspiera jego działania i rozwój, a także czuwa nad przygotowaniem do wykonywania pracy zawodowej nauczyciela, po czym sporządza stosowną opinię o nauczycielu.

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór opinii mentora o nauczycielu. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Mentor jest osobą, która zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, zastępuje opiekuna stażu w systemie awansu zawodowego nauczycieli. Każdy nauczyciel początkujący ma przydzielonego mentora, który będzie towarzyszył mu podczas przygotowywania do zawodu.

Warto wspomnieć, że w przypadku zawodu nauczyciela kontraktowego zasady te nie mają zastosowania- w tym wypadku opiekę nadal sprawuje opiekun stażu. Funkcję mentora wyznacza dyrektor szkoły, w której nauczyciel odbywa przygotowanie do zawodu.

Jeżeli nauczyciel pracuje w więcej niż jednej szkole, realizuje łącznie minimum ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a do tego w żadnej szkole nie realizuje połowy tygodniowego wymiaru zajęć, szkołę, w której nauczyciel będzie odbywał staż, wyznacza kurator oświaty, a dyrektor wskazanej szkoły wyznacza mentora. Może nim zostać nauczyciel dyplomowany lub mianowany, który nie pełni funkcji kierowniczej. Nie musi to być nauczyciel tego samego przedmiotu.

Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, tam dopuszcza się, by mentorem został nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.

Rola mentora w czasie awansu zawodowego nauczyciela

Jeszcze do niedawna ocenę dorobku zawodowego nauczyciela wystawiał opiekun stażu. Obecnie rola ta spoczywa na mentorze. To on bierze czynny udział w ocenie nauczyciela na drodze odbywania przygotowania do zawodu. Ocena ta jest dokonywana dwa razy. Po raz pierwszy w pierwszym roku przygotowania, a po raz drugi w roku ostatnim.

Opinii mentora zasięga dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny. Mentor przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła pewne zmiany w zakresie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Obecnie zajęć tych nie obserwuje już mentor. Do jego zadań należy wsparcie nauczyciela początkującego w procesie wdrożenia do pracy w zawodzie. Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, pomaga w doborze form doskonalenia zawodowego czy pomaga w zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją.

Jakie znaczenie ma opinia mentora?

Opinia mentora na temat nauczyciela jest obowiązkowa w kontekście Karty Nauczyciela. Jeżeli jednak opinia nie zostanie wystawiona, dyrektor nie wstrzymuje oceny na temat pracy nauczyciela. Opinia zasadniczo jest jedynie pewnym dodatkowym źródłem informacji, ostatecznej oceny zawsze dokonuje dyrektor.

Opinia mentora nie jest dla niego wiążąca, jednak dyrektor ma obowiązek wystąpić o tą opinię. Dyrektor nie ma prawa także wystawić oceny pracy nauczyciela przed upływem 14 dni, które mentor ma na wydanie opinii.

Co zawiera opinia mentora?

Opinia mentora odnosi się do wielu aspektów zawodu nauczyciela. Zwykle bazuje ona na tym samym schemacie, gdyż oceniane są te same kryteria. Według Karty Nauczyciela kryteria wystawianej oceny dzieli się na podstawowe i dodatkowe.

Kryteria podstawowe stosuje się wszystkie bez wyjątku, w przypadku kryteriów dodatkowych wybiera się dwa z nich. Jeden wybiera mentor, a drugi dyrektor placówki.

Podstawowe kryteria oceny pracy nauczyciela

 • poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
 • troska o higieniczne i bezpieczne warunki pracy, opieki i wychowania,
 • znajomość i realizacja praw dziecka, kierowanie się jego dobrem, troską o zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej,
 • wsparcie ucznia, a w szczególności ucznia niepełnosprawnego, w rozwoju, tworzenie warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, tworzenie przyjaznego środowiska lokalnego,
 • kształtowanie w uczniach postaw szacunku wobec drugiego człowieka, rozwój świadomości posiadanych praw, rozwój postaw obywatelskich, poczucia patriotyzmu i postawy prospołecznej, dawanie odpowiedniego przykładu swoją własną postawą,
 • współpraca z innymi nauczycielami,
 • przestrzeganie przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły, jak i wewnętrznych regulacji obowiązujących w danej placówce, w której zatrudniony jest nauczyciel,
 • poszerzanie własnej wiedzy, doskonalenie umiejętności, doskonalenie zawodowe,
 • współpraca z rodzicami uczniów.

Kryteria dodatkowe

 • planowanie, organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych czy wychowawczych zgodnie ze specyfiką danej placówki i zajmowanego stanowiska, wykorzystywanie skutecznych metod aktywizacji ucznia, w tym także narzędzi multimedialnych, informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć,
 • diagnozowanie potrzeb i potencjału ucznia, indywidualizowanie pracy z nim,
 • analizowanie swojej pracy, wyciąganie wniosków, osiąganie pozytywnych efektów swojej pracy,
 • podejmowanie innowacyjnych zajęć i czynności, udział w przeprowadzaniu egzaminów, prowadzenie konsultacji,
 • pobudzanie własnych inicjatyw uczniów, inspirowanie ich do działań w szkole i poza nią, sprawowanie opieki nad tymi uczniami,
 • prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • realizacja powierzonych odgórnie funkcji czy zadań,
 • umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, jak i innych programów, które wynikają ze specyfiki szkoły czy zajmowanego stanowiska, uwzględnienie w tym potrzeb uczniów,
 • przeprowadzanie ewaluacji działań, które wynikają z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą i realizowanych poza szkołą,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną w charakterze egzaminatora, autora zadań bądź recenzenta,
 • inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Przykładowa opinia o nauczycielu

Przykładowa opinia mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela może być stworzona w oparciu o nasz opracowany wzór, gdyż właściwie w każdym przypadku opinię wystawia się podobnie. Pod uwagę brane są podobne kryteria, dlatego skorzystanie z naszego wzoru czy szablonu ułatwia i usprawnia pracę.

Mentor musi pamiętać o obowiązującym go terminie 14 dni od dnia, w którym dyrektor wystąpi o opinię. Po upływie tych 14 dni dyrektor ma prawo wystawić ocenę mimo braku uzyskania opinii, która nie jest dla niego wiążąca.

Warto dodać, że mentor za swoją pracę otrzymuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości do 20% minimalnego wynagrodzenia nauczyciela, które określone jest w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Wysokość dodatku jest zależna od posiadanego poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.  Dodatek funkcyjny wypłacany jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po objęciu funkcji mentora.

Podsumowanie

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu tworzona jest często na podstawie wzoru. Ocena pracy nauczyciela za okres stażu sporządzony przez mentora nie jest wiążąca dla dyrektora wystawiającego ocenę.

Niewątpliwie stanowi jednak cenne źródło dodatkowej wiedzy o pracy nauczyciela i jego przygotowaniu do podjęcia pracy zawodowej i dalszego rozwoju.

Opinia mentora o nauczycielu odnosi się do stopnia realizacji jego obowiązków, które wylicza Karta Nauczyciela oraz ustawa Prawo oświatowe.

1 opinia dla Opinia mentora o nauczycielu – wzór – przykład

 1. Marcelina Dobolnik

  Dziękuję za szybką wysyłkę, polecam!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.