Powołanie Wicedyrektora szkoły – wzór

17,00 

Dyrektor szkoły to stanowisko kierownicze, a zatem bardzo odpowiedzialne, wymagające doświadczenia, wykształcenia i odpowiednich kwalifikacji. Zakres działań dyrektora jest niezwykle szeroki, a nieocenioną pomocą we wszelkich czynnościach i działaniach jest wicedyrektor.

Kto może nim zostać, w jaki sposób przebiega jego powołanie, jakimi przywilejami cieszy się wicedyrektor szkoły i sporządzić pismo w sprawie powołania wicedyrektora?

Opis

Jaką rolę pełni wicedyrektor?

Wicedyrektor szkoły to inaczej zastępca dyrektora. W świetle prawa musi on by powołany w każdej szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów. Jeśli jest ich mniej, powołanie zastępcy dyrektora jest możliwe, ale nie jest konieczne. Zazwyczaj wicedyrektor pełni swoje funkcje przez czas kadencji dyrektora, choć nie jest to zasadą. Nie istnieją przepisy, które jasno określałyby czas, na jaki powoływany jest wicedyrektor.

Ta kwestia pozostawiona jest w kwestii dyrektora. Zazwyczaj okres kadencji na stanowisko wicedyrektora jest nie dłuższy niż kadencja dyrektora. Nowy dyrektor powinien mieć prawo do samodzielnego wyboru współpracowników.

Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że liczba oddziałów w szkole zmniejszy się np. z racji mniejszej ilości uczniów, wicedyrektora powołuje się zwykle na okres jednego roku szkolnego. Zakres czynności wicedyrektora powinien zostać jasno określony w regulaminie w celu uniknięcia tzw. konfliktu uprawnień.  W praktyce to dyrektor decyduje o zakresie obowiązków i kompetencji wicedyrektora.

Jak utworzyć stanowisko wicedyrektora szkoły?

Do powołania wicedyrektora w szkole z minimum 12 oddziałami nie jest potrzebna zgoda organu prowadzącego. Jest ona jednak niezbędna w przypadku szkoły z mniejszą ilością oddziałów. Jeżeli potrzebna jest zgoda w sprawie utworzenia stanowiska kierowniczego, dyrektor powinien wystąpić na piśmie do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie funkcji kierowniczej – utworzenie stanowiska wicedyrektora. Wniosek powinien zawierać nazwę funkcji, ale nie zawiera imienia i nazwiska kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły.

Kolejnym krokiem jest zmiana statutu placówki. Konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu przez radę szkoły lub radę pedagogiczną. Dyrektor placówki zwołuje posiedzenie, wyznacza porządek obrad. Bierze on także czynny udział w głosowaniu, a także przygotowuje ujednolicony tekst statutu. Przygotowanie jego projektu należy do rady pedagogicznej.

Kolejnym krokiem do powołania wicedyrektora jest wybór odpowiedniego kandydata, który spełnia wymagania kwalifikacyjne. Wicedyrektor musi być co najmniej nauczycielem kontraktowym z co najmniej 4-letnim stażem pracy na stanowisku nauczyciela lub 4-letnim stażem pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Konieczne jest także uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. w przypadku nauczyciela akademickiego obowiązuje pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy akademickiej.

Przyszły wicedyrektor powinien posiadać odpowiednie wykształcenie zawodowe, przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do objęcia stanowiska. Wymogiem są także dobre warunki zdrowotne, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, jak również brak prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną. Wobec przyszłego wicedyrektora nie może toczyć się postępowanie dyscyplinarne czy postępowanie o przestępstwo.

Jeżeli kandydat jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządkowej, kuratorium oświaty, CKE czy Centrum Edukacji Artystycznej, nie musi on wykazywać się bardzo dobrą oceną pracy ani pozytywną oceną dorobku zawodowego.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o powierzeniu funkcji wicedyrektora, dyrektor placówki musi zasięgnąć opinii rady szkoły, organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej. Dyrektor wówczas przedstawia imię i nazwisko kandydata. Kiedy opinia zostanie wystawiona, pozostaje podjęciem decyzji o powierzeniu funkcji i dostarczenie jej danemu nauczycielowi.

Kto może zostać wicedyrektorem?

Wicedyrektorem szkoły może zostać zarówno nauczyciel, jak i osoba nim niebędąca. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony krótszy niż okres powierzenia roli wicedyrektora, umowa o pracę zostanie przedłużona na okres powierzenia stanowiska w sposób automatyczny.

Wicedyrektor szkoły- jakie ma przywileje?

Wicedyrektor szkoły może cieszyć się wieloma przywilejami. Dyrektor może obniżyć mu tygodniowy wymiar zajęć w zależności o wielkości i typów szkoły. Może go także zwolnić od obowiązku realizacji zajęć.

Co do zasady, nauczyciel, który uzyskał obniżony wymiar pracy, nie może pracować w godzinach ponadwymiarowych. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której praca w godzinach ponadwymiarowych jest konieczna dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania.

Przywilejem wicedyrektora jest także wypłata dodatku funkcyjnego. Stawki tego dodatku są określone w regulaminie wynagradzania.

Podstawa prawna

Art. 64. Prawo oświatowe Powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska kierowniczego

1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 62 wymogi wobec osoby kierującej szkolą lub placówką ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Powołanie Wicedyrektora szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.