Procedura powołania i odwołania wicedyrektora szkoły

powołanie i odwołanie wicedyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma prawo do podjęcia decyzji o powołaniu, jak i odwołaniu wicedyrektora placówki. Jak przebiega ta procedura i o czym warto wiedzieć? Jakie kryteria musi spełniać kandydat na wicedyrektora szkoły? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Powołanie wicedyrektora szkoły

Powołanie Wicedyrektora szkoły – wzór

Zarówno powołanie, jak i odwołanie wicedyrektora z pełnionego stanowiska kierowniczego jest związane z pewnymi przepisami, których należy przestrzegać. Przede wszystkim warto wiedzieć, że aby możliwe było utworzenie stanowiska wicedyrektora, w placówce musi być minimum 12 oddziałów. Jeżeli jest ich np. dwukrotnie więcej, organ prowadzący może powołać drugiego wicedyrektora, ale takie sytuacje są raczej rzadkie.

O decyzji powołania wicedyrektora decyduje dyrektor placówki. Musi on jednak skonsultować wybór ewentualnego kandydata z organem prowadzącym szkołę, radą szkoły oraz radą pedagogiczną. O te opinie dyrektor powinien wystąpić pisemnie, a do wniosku dołączyć załączniki, które będą świadczyć o spełnieniu odpowiednich kryteriów przez kandydata. Opinia tych trzech podmiotów nie jest wiążąca, ale dyrektor ma obowiązek jej zasięgnąć.

Nie istnieją przepisy, które jasno określałyby czas, na jaki wicedyrektor powinien zostać powołany. Zazwyczaj jednak okres ten nie jest dłuższy niż kadencja dyrektora szkoły. Każdy dyrektor powinien mieć możliwość samodzielnego wyboru swojego zastępcy. Jeżeli natomiast istnieje możliwość, że liczba oddziałów w szkole zostanie zmniejszona, stanowisko wicedyrektora powołuje się na jeden rok szkolny.

Kwalifikacje kandydata na wicedyrektora szkoły

Kandydat na objęcie stanowiska wicedyrektora szkoły musi spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim, musi on posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły. Musi także być nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym i musi mieć minimum 4-letni staż pracy na stanowisku nauczyciela bądź nauczyciela akademickiego.

Kandydat musi posiadać minimum dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę pracy w przypadku nauczyciela akademickiego, uzyskaną w ciągu ostatnich 4-lat pracy bądź pozytywną ocenę dorobku zawodowego, uzyskaną w okresie roku przed powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły. Ważną informacją jest, że kandydat na wicedyrektora nie musi posiadać kwalifikacji ani studiów wyższych z zakresu zarządzania.

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Odwołanie Wicedyrektora Szkoły – wzór pisma

Podobnie, jak powołanie stanowiska wicedyrektora, tak i jego odwołanie leży w kompetencji dyrektora szkoły. Należy jednak wiedzieć, że decyzja o odwołaniu musi być poparta konkretnymi argumentami. Nie wystarczy jedynie stwierdzenie, że współpraca nie układa się prawidłowo. Tak naprawdę, odwołanie może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach.

Pierwszym z nich jest sytuacja, w której nauczyciel sam składa rezygnację (obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia). Drugą sytuacją jest ustalenie negatywnej oceny pracy lub wykonywania zadań w trybie określonej przepisami. Trzecią sytuacją są szczególnie uzasadnione przypadku. Wówczas konieczne jest zasięgnięcie opinii kuratora szkoły. Kurator wydaje opinię w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku nauczyciela.

Jeśli nie wyda pinii w tym terminie, jest to jednoznaczne z opinią pozytywną. Należy zaznaczyć, że opinia nie jest w żaden sposób wiążąca dla dyrektora szkoły, do którego należy ostateczna decyzja o odwołaniu wicedyrektora z pełnionej funkcji. Dyrektor sięga po opinie tych samych podmiotów, co w przypadku powoływania kandydata, a więc organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

Wzór pismo do Organu Prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska Wicedyrektora

O odwołanie może wystąpić także rada pedagogiczna. Wówczas dyrektor ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić radę o wyniku postępowania w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Wniosek jest jedynie dokumentem wstępnym i nie decyduje o ewentualnym odwołaniu. Ostateczne słowo zawsze należy do dyrektora placówki.

Odwołanie wicedyrektora szkoły a stosunek pracy

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje jasno, że odwołanie z funkcji wicedyrektora stanowi jednostronną zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzyść dla nauczyciela. Co więcej, odwołanie jest możliwe nawet w czasie przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim.

Odwołanie wicedyrektora z naruszeniem prawa

Każdy wicedyrektor, który zostanie odwołany z pełnionej przez siebie funkcji, ma prawo do odwołania się do sądu pracy. Jeżeli sąd ten uzna, że odwołanie z pełnionej funkcji było niezgodne z przepisami, odwołanie może zostać uznane jako wadliwe, ale nie traci ono swojej mocy.

Wicedyrektor pozostanie więc jako nauczyciel w danej placówce, ale zostanie odwołany z funkcji kierowniczej. Jeśli sąd uzna, że odwołanie było niezgodne z prawem, może przyznać nauczycielowi odszkodowanie.

Obejmuje ono dodatek funkcyjny za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Odszkodowanie wypłacane jest z budżetu szkoły, a w skrajnych przypadkach to dyrektor może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach odpowiedzialności materialnej pracowników.

Podstawa prawna:

Art. 64. – [Stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze] – Prawo oświatowe.

1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.

2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

3. W przypadku osób, o których mowa w art. 62 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Podobne wzory pism:

Joanna Duplaga