Powołanie i Odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły

Powołanie i odwołanie ze stanowiska Dyrektora Szkoły

Powołanie i odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły to sytuacje niecodzienne, szczególne. Jakie są wymagania stawiane przed kandydatami na dyrektora szkoły i jakie są przesłanki do odwołania dyrektora szkoły? odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule, a międzyczasie możesz pobrać:

Powołanie Dyrektora Szkoły Niepublicznej – wzór

Kto może zostać dyrektorem szkoły?

Dyrektorem szkoły może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany. Musi on posiadać wyższe wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, opcjonalnie ukończyć zakład kształcenia nauczycieli. Dyrektor szkoły musi przestrzegać zasad moralnych, by być wzorem dla uczniów. Poza tym musi spełniać warunki zdrowotne, które są niezbędne do wypełniania obowiązków.

Warto podkreślić, że szkołą może kierować osoba niebędąca nauczycielem, która zostanie powołana do objęcia tego stanowiska przez organ prowadzący. W Polsce jednak w zdecydowanej większości szkół dyrektorami są nauczyciele. Kandydat na dyrektora musi posiadać tytuł magistra i odpowiednie przygotowanie pedagogiczne, a także studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania.

Opcjonalnie może to być także kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Kolejnym wymogiem jest staż pracy. Dyrektor szkoły musi mieć przepracowane co najmniej 5 lat jako nauczyciel bądź nauczyciel akademicki. Musi uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Konieczna jest także niekaralność i nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Wobec kandydata na dyrektora nie może być prowadzone postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Procedura powołania dyrektora szkoły lub placówki

Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową. W jej skład wchodzą przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz zakładowych organizacji związkowych.

Następnie stanowisko dyrektora szkoły lub placówki zostaje powierzone na drodze porozumienia i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, lub placówki.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi. Ważny jest fakt, że zwycięzcy konkursu nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

Dyrektora szkoły wyłania się na okres 5 lat szkolnych. Jeśli istnieją przesłanki ku temu, by okres powołania dyrektora był krótszy, ich zasadność podlega kontroli sądowej. Po upływie 5 lat organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny okres.

Jakie dokumenty musi posiadać kandydat na dyrektora szkoły?

Podstawowym dokumentem, który przedstawia dotychczasowe doświadczenie zawodowe i osiągnięcia jest życiorys zawodowy. Ważny jest też list motywacyjny. Kandydat powinien zawrzeć w nim informacje na temat tego, dlaczego chce objąć stanowisko kierownicze, a także jaką ma wizję, jakie są jego cele i jak widzi dalsze funkcjonowanie placówki oświatowej.

Bardzo ważnym dokumentem jest koncepcja pracy szkoły podstawowej do konkursu na Dyrektora. Opisuje on szczegółowo plany i cele pracy jako dyrektor szkoły. To tutaj zawarte są informacje na temat programu nauczania, współpracy z rodzicami czy organizacji pracy. Kandydat na dyrektora musi mieć ze sobą kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, listy referencyjne, jak i zaświadczenie o niekaralności.

Odwołanie dyrektora szkoły

Odwołanie do Dyrektora Szkoły – wzór

Odwołanie może nastąpić zarówno z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jak bez tego okresu, w sytuacji zaistnienia szczególnie uzasadnionego przypadku. Dyrektora odwołuje organ, który powierzył mu stanowisko dyrektora szkoły. Może się tak stać np. w przypadku złożenia przez nauczyciela rezygnacji. W tej sytuacji nauczyciela obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Nie jest potrzebna zgoda organu prowadzącego szkołę, nie może on także odmówić rezygnacji nauczyciela z pełnienia funkcji dyrektora. Samo odwołanie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel rezygnuje ze stanowiska dyrektora, wciąż jednak pozostaje nauczycielem. Jego wynagrodzenie pomniejsza się o dodatek funkcyjny.

Nieco inaczej sprawa wygląda w sytuacji szczególnie uzasadnionego przypadku odwołania dyrektora w ciągu roku szkolnego, bez okresu wypowiedzenia. Takie uzasadnione przypadki to m.in. niedopełnienie obowiązków, naruszenia prawa powodujące destabilizację w realizacji funkcji szkoły.

Dyrektora odwołuje się, jeśli dalsze zajmowanie przez niego stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny. W przypadku odwołania dyrektora w trakcie roku bez okresu wypowiedzenia konieczne jest zasięgnięcie opinii kuratora oświaty.

Ustawa nie wymienia wprost szczególnie uzasadnionych przypadków odwołania dyrektora. Są nimi jednak przede wszystkim rażące, poważne uchybienia, które nie pozwalają na dalsze zajmowanie stanowiska kierowniczego.

Ważne jest, że aby możliwe było natychmiastowe odwołanie, zaistniałe przypadki muszą być tak istotne, że nie można czekać z odwołaniem. Można zatem powiedzieć, że przy odwoływaniu dyrektora z pełnionej funkcji, najpierw należy określić przyczyny odwołania, a następnie zastanowić się, czy te przyczyny są szczególnie uzasadnione, czy nie.

Takie uzasadnione przypadki to m.in. niedopełnienie obowiązków, naruszenia prawa powodujące destabilizację w realizacji funkcji szkoły. Dyrektora odwołuje się, jeśli dalsze zajmowanie przez niego stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny.

Art. 66. – [Przesłanki odwołania ze stanowiska kierowniczego] – Prawo oświatowe.

1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3;

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1.

Joanna Duplaga