Nagrody dla nauczycieli – lista 2024

Nauczyciel podczas swojej pracy zawodowej ma szansę na otrzymanie wielu nagród. Ich rodzaje, wysokości, a także warunki przyznawania określają przepisy. Jakie nagrody może otrzymać nauczyciel i według jakich kryteriów? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Długoletnia praca nauczyciela może zostać nagrodzona tzw. nagrodą jubileuszową. Kryterium jej przyznawania jest proste i dotyczy jedynie legitymowania się określonym w ustawie okresem pracy. Po raz pierwszy nagroda jubileuszowa przyznawana jest po 20 latach pracy. Następnie kolejne nagrody przyznawane są do 5 lat aż do nagrody za 40 lat pracy jako nauczyciel.

Wysokość nagrody jubileuszowej jest związana ściśle z wynagrodzeniem miesięcznym nauczyciela. Za 20 lat pracy otrzyma on 75 % swojego wynagrodzenia. Po 25 latach kwota ta wzrasta do 100%. Następnie wzrasta o 50% za każde kolejne 5 lat pracy, a po osiągnięciu 40 lat pracy zawodowej sięga 250% wynagrodzenia miesięcznego. Wypłata nagrody następuje zwykle w dniu wypłaty wynagrodzenia, a zwłoka w wypłacie może spowodować zmianę podstawy naliczenia nagrody.

Warto wiedzieć, że nagrodę jubileuszową może otrzymać również nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach, jeśli tylko staż udokumentowany w każdej placówce daje podstawę do ubiegania się o tę nagrodę. W przypadku nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę, a którym brakuje mniej niż 12 miesięcy do otrzymania nagrody jubileuszowej, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Jest to sytuacja wyjątkowa.

Podstawa prawna: Art. 47. – [Nagroda jubileuszowa] – Karta Nauczyciela.

Dodatkowe wynagrodzenie, czyli tzw. „trzynastka”

„Trzynastka”, czyli trzynasta, dodatkowa pensja przysługuje tym nauczycielom, którzy przepracowali w danym roku kalendarzowym minimum 6 miesięcy. Trzynastka to tak naprawdę nie tyle nagroda, co prawo do dodatkowego wynagrodzenia, a mogą ją uzyskać nie tylko nauczyciele, ale też inni pracownicy placówki edukacyjnej.

Trzynastka przysługuje również pracownikom, którzy pracowali krócej niż 6 miesięcy w roku, ale korzystali z urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu macierzyńskiego czy też przeszli na emeryturę. Do przepracowanego okresu nie wlicza się natomiast okres choroby, opieki nad zdrowym dzieckiem, zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego czy okolicznościowego. Wysokość trzynastej wypłaty zależna jest od dyrektora

Wysokość 13 pensji jest zależna od wielu czynników. Wpływ na nią ma nie tylko zasadnicze wynagrodzenie, ale też wszelkie dodatki, np. za wysługę lat czy warunki pracy, wynagrodzenie za nadgodziny i zastępstwa, jak również inne czynniki. Im więcej godzin ponadwymiarowych i wyższy dodatek motywacyjny, tym wysokość 13 pensji będzie wyższa.

Podstawa prawna: Art. 30a, 30b Karty Nauczyciela [Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli]

Nagroda Dyrektora Szkoły

Nagroda dyrektora to nagroda przyznawana za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z funduszu na nagrody dla nauczycieli. Nagrodzony może zostać ten nauczyciel, który wzorowo realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze, zapewniając uczniom pełne bezpieczeństwo i realizując inne zadania statutowe szkoły. Kryterium przyznawania nagrody mówi o tym, że otrzymać ją może nauczyciel po przepracowaniu minimum roku.

Liczba i wysokość Nagród Nauczyciela jest co roku ściśle związana z wysokością środków finansowych, które zostały przewidziane na te nagrody w budżecie szkoły. Wysokość nagrody nie może być jednak mniejsza niż 20% nagrody w budżecie szkoły.

Warto wiedzieć, ze nagroda Dyrektora Szkoły ma charakter uznaniowy i może zostać przyznana nauczycielowi, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki i wyróżnia się w realizacji różnego rodzaju zadań. Aby możliwe było przyznanie nagrody, nauczyciel musi przepracować w szkole minimum 1 rok. Nagroda przyznawana jest jeden raz w ciągu roku, do dnia 14 października.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal KEN, czyli Medal Komisji Edukacji Narodowej to odznaka nadawana za szczególne zasługi da oświaty i wychowania. Nagroda ta nadawana jest przez Ministra Edukacji Narodowej, a patronuje mu Komisja Edukacji Narodowej. To prestiżowe odznaczenie może otrzymać nauczyciel, który jest autorem nowatorskich podręczników, pomocy naukowych czy wybitnych prac pedagogicznych.

Odznaczenie może uzyskać nauczyciel, który posiada udokumentowane minimum 7 lat wyróżniającej się działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Medal Komisji Edukacji Narodowej to nagroda prestiżowa, ceniona w całej Polsce i nie tylko.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 września 2000 r.w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.

Nagroda Ministra Edukacji

Nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela jest przyznawana nauczycielowi za wyjątkowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Według przepisów nagroda, którą oferuje Ministerstwo Edukacji, może zostać przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole minimum 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy, a do tego może pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.

Pod uwagę brane jest przede wszystkim kształtowanie najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej, działania innowacyjne i nowatorskie, współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym czy rozwiązywanie problemów wychowawczych lub socjalnych uczniów. Aby nauczyciel mógł otrzymać nagrodę, konieczne jest złożenie wniosku przez dyrektora placówki.

Wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko nauczyciela, datę i miejsce jego urodzenia, staż pracy w szkole, stanowisko i miejsce pracy,  także opis osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Ważne, by do wniosku i jego uzasadnienia dołączyć także opinię rady pedagogicznej o nauczycielu. Wysokość przyznanej nagrody Ministra Edukacji określa co roku minister właściwy do spraw oświaty.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1258).

Nagroda Kuratora Oświaty

Kryterium przyznania nagrody Kuratora Oświaty są podobne, jak kryterium przyznawania nagrody Ministra. Może być ona przyznana nauczycielowi, który przepracował w szkole minimum 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy, a do tego może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Po wpłynięciu odpowiedniego wniosku, na podstawie uzasadnienia wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty, Kurator powołuje komisję do spraw nagród. Kurator oświaty zapoznaje się z opinią komisji i wyraża opinię o wniosku. Nagroda kuratora oświaty przyznawana jest w terminie do dnia 14 października każdego roku.

Przyznanie nagrody jest jednoznaczne z wręczeniem dyplomu, którego odpis włączony zostaje do akt osobowych nauczyciela. Warto wiedzieć, że kurator oświaty może z własnej inicjatywy przyznać nauczycielowi nagrodę, jeśli spełnia on określone w przepisach warunki.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1258).

Jakie nagrody może dostać nauczyciel- podsumowanie

Nauczyciel, poza swoim zasadniczym wynagrodzeniem, ma spore szanse na otrzymanie wielu nagród. Warunkiem ich uzyskania jest spełnienie określonych kryteriów. Najważniejsze jest jednak, by nauczyciel cechował się aktywnością, nowoczesnością i zaangażowaniem w swojej pracy zawodowej.

Wówczas już po przepracowaniu pierwszych 6 miesięcy nauczyciel może liczyć na motywację jako nagrodę specjalną. Sumienność i zaangażowanie jest tu więc kluczowe. Wszelkie przyznawane nagrody mają spore znaczenie motywacyjne, co ma ogromny wpływ na jakość podejmowanych przez nauczycieli działań.

Joanna Duplaga