PODSUMOWANIE ARKUSZY OBSERWACJI

PODSUMOWANIE ARKUSZY OBSERWACJI

GRUPA „X”

20……../20………..

 

Grupa liczy 14 dzieci (3 dziewczynki, 11 chłopców). Tworzą ją …… latkowie. Dokonując analizy cech rozwojowych oraz osiągnięć edukacyjnych dzieci …… letnich uwzględniłam ich możliwości wiekowe i rozwojowe, oraz wymagania edukacyjne wynikające z Podstawy Programowej i Programu Wychowania Przedszkolnego.

Podsumowując, dzieci przestrzegają prawa do zabawy i sposobu zabawy. Odnoszą się z szacunkiem do rówieśników, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola. Potrafią się dzielić zabawkami z innymi i same starają się rozwiązywać problemy rówieśnicze za pomocą rozmowy. Dzieci nauczyły się właściwie reagować na polecenia n-lki, starają się przestrzegać zasady kolejnego wypowiadania się podczas rozmów w grupie.

Dzieci starają się szanować wspólne zabawki i odkładają je na wyznaczone miejsce. Przyzwyczaiły się do pomagania sobie nawzajem w różnych sytuacjach (sznurowanie butów, sprzątanie zabawek po wspólnej zabawie). Słuchają tekstów literackich oraz oglądają inscenizacje uwzględniające problematykę koleżeństwa, dobroci, sprawiedliwości, pracowitości, wytrwałości w działaniach.

Realizacja zadań w zakresie 4 obszarów podstawy programowej – podsumowanie działań

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

W tym obszarze szczególny nacisk w pierwszych miesiącach pobytu dzieci w przedszkolu kładłam na nawyki higieniczne i kształtowanie umiejętności samoobsługowych. Dzieci w pierwszym półroczu nauczyły się samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne oraz wykonywać czynności samoobsługowe. Dzieci spożywają posiłki z użyciem sztućców, potrafią nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.

Przedszkolaki komunikują potrzebę ruchu, odpoczynku itp.; uczestniczą w zabawach ruchowych, w tym muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonują różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne. Dzieci chętnie inicjują zabawy konstrukcyjne, majsterkują, budują, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny. Wykonują podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

W ramach prowadzenia zajęć w trybie zdalnym nie zaniechano proponowania dzieciom licznych zabaw i aktywności ruchowych. Poprzez propozycje ciekawych stron internetowych związanych z aktywnością fizyczną dzieci, linków do zajęć gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz zachęcania do codziennych spacerów, przebywania na świeżym powietrzu.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Emocje towarzyszące dzieciom podczas pierwszych dni w przedszkolu są skrajnie rożne i silne. Dzieci w grupie „X” od pierwszych dni bez problemu rozstawały się z rodzicami na czas pobytu w przedszkolu, rozumiały, że rozstania takie są, czasem krótsze, czasem dłuższe. Mimo wszystko swoje działania koncentrowałam na zapewnieniu im jak największego poczucia bezpieczeństwa, spokoju i stabilności.

Przedszkolaki potrafią przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu, rozróżniają emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mają świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. W związku z nauczaniem zdalnym akcje proponowane były dzieciom za pośrednictwem stron internetowych.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Pobyt w przedszkolnej grupie dla wielu dzieci jest jednym z miejsc, gdzie oprócz nich i nauczyciela znajdują się inne dzieci, panie, a więc osoby potencjalnie obce. Jest to okazja do uspołeczniania dzieci, pokazywania innych rodzajów relacji, niż te, które dziecko dostrzega w środowisku domowym. Włączanie dziecka w środowisko przedszkolne u każdego dziecka przebiega inaczej. Są dzieci, które chętnie bawią się z innymi, są też takie, które wolą zabawy indywidualne.

Przedszkolaki z grupy „X” odczuwają przynależność do grupy przedszkolnej oraz rodziny. Posługują się swoim imieniem i nazwiskiem, znają swoje adresy zamieszkania, używają zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania. Dzieci respektują prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby, obdarzają uwagą inne dzieci i osoby dorosłe oraz komunikują się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

W oparciu o program nauczania, wzbogacony o dodatkowe tematy każde przygotowywane zajęcia zawierają jak najwięcej elementów, które sprawiają, że poznawanie przez zabawę staje się przyjemne. Dzieci uczyły się wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określając ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, porównują przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

Przedszkolaki podejmowały samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, posługując się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku. Dzieci w grupie „X” potrafią klasyfikować przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układają przedmioty w grupy, rozróżniają podstawowe figury geometryczne, eksperymentują dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchają i odtwarzają muzykę, śpiewają piosenki, poruszają się przy muzyce i do muzyki, chętnie uczestniczą w zbiorowym muzykowaniu; w skupieniu słuchają muzyki.

Odpowiadają na pytania, opowiadają o zdarzeniach z przedszkola, układają i rozwiązują zagadki. Przedszkolaki przeliczają elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 8. Rozumieją bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagują na nie; uczestniczą w zabawach muzycznych i śpiewają proste piosenki w języku angielskim.

Przedszkolaki chętnie bawią się z wykorzystaniem materiałów plastycznych. Eksperymentują z farbami, kredkami, kolorowym papierem. Są otwarte na nowe techniki plastyczne i chętnie wykonują prace. Poza zajęciami dzieci chętnie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych i uroczystościach organizowanych w przedszkolu. Bawią się w przedszkolnym ogrodzie, chodzą na spacery i chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu.

Opracowała:

…………………….

Marta Howaniec