Jak napisać wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty i uzasadnienie?

fragment - przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Każdego roku, zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej, najlepsi pedagodzy, którzy wyróżniają się swoją pracą, otrzymują nagrodę Kuratora Oświaty. Aby ją otrzymać, konieczne jest złożenie odpowiednio uzasadnionego wniosku do Kuratorium przez Dyrektora Szkoły. Kto może otrzymać nagrodę i jak uzasadnić wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym artykule, a dla ułatwienia Ci sporządzenia uzasadnienia nagrody Kuratorium oświaty, przygotowaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które pobierzesz poniżej:

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Zasady przydzielania nagrody Kuratora Oświaty

Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela jest jednym z odznaczeń państwowych i przyznawana jest według zasad określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, a także trybie składania wniosków. Aby Kuratorium mogło przyznać nagrodę nauczycielowi, dyrektor szkoły musi złożyć odpowiedni wniosek o jej przyznanie.

Co ważne, wniosek ten musi zostać przyznany w nieprzekraczalnym terminie do 15. maja każdego roku. Jeżeli wniosek wpłynie do Kuratorium po tej dacie, nie zostanie rozpatrzony. Nagrody od organów prowadzących przyznawane są każdego roku do dnia 14 października, czyli do Dnia Edukacji Narodowej, choć w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie.

Najważniejszym kryterium, według którego przyznawana jest nagroda, jest posiadanie przez nauczyciela minimum dwuletniego stażu pracy. Poza tym nauczyciel musi zdobyć wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej i spełniać dodatkowe warunki, które można podzielić na trzy podstawowe kryteria.

Kryteria przydzielania nagród Kuratora Oświaty

  • Jednym z kryteriów przyznawania nagrody Kuratorium Oświaty są osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciel musi osiągać dobre wyniki w nauczaniu, czego potwierdzeniem są przede wszystkim egzaminy przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
  • Nauczyciel musi również wykazywać się postawą proaktywną, podejmować innowacyjne działania, wdrażać nowatorskie metody nauczania i wychowania, a do tego opracowywać autorskie publikacje i programy jak np. innowacje pedagogiczne.
  • Koniecznym warunkiem jest również osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, czego potwierdzeniem są kwalifikacje uczniów do udziału w zawodach II lub III stopnia, a także do olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.
  • Nauczyciel ubiegający się o uzyskanie nagrody powinien przygotowywać uroczystości szkolne, imprezy kulturalne czy wypoczynkowe. Powinien też posiadać udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami mającymi pewne trudności w nauce.
  • Poza osiągnięciami w zakresie dydaktycznym nauczyciel ubiegający się o nagrodę powinien także wyróżniać się w zakresie pracy opiekuńczej. Chodzi tu głównie o pomoc i opiekę nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej, organizację współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją czy organizacjami.
  • Kandydat do nagrody powinien prowadzić działania mające zapobiegać i zwalczać przejawy patologii społecznej wśród dzieci, a także organizować udział rodziców w życiu szkoły.
  • Ostatnie kryterium przyznawania nagrody Kuratorium Oświaty dotyczy działalności pozaszkolnej, a więc udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli czy udziale w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty- co zawiera?

Wypełniony wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty zawsze jest sprawdzany pod względem formalnym (podobnie jak wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji), dlatego powinien zawierać prawidłowe uzasadnienie wniosku, a więc opis konkretnych osiągnięć nauczyciela. Ważne, by uzasadnienie nie było zbyt ogólnikowe. Nie powinno także uwzględniać opisu przebiegu pracy zawodowej nauczyciela.

Nagroda nie jest przyznawana za zwyczaje pełnienie swoich obowiązków zawodowych. W uzasadnieniu nie zawiera się także życiorysu kandydata do nagrody ani opisu ukończonych przez niego form dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Jak napisać uzasadnienie do wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty?

Jeśli chodzi o nagrody i odznaczenia państwowe, uzasadnienie tworzy dyrektor szkoły, a więc osoba, która składa wniosek o przyznanie nagrody Kuratora Oświaty. Przy tworzeniu uzasadnienia może on posłużyć się publikacjami nauczyciela, scenariuszami przygotowanych przez niego apeli czy jego programami autorskimi. Przydatne będą również notatki służbowe z wszelkich przedsięwzięć, listy pochwalne czy sprawozdania z osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Wniosek o przyznanie nagrody Kuratorium Oświaty musi zostać odpowiednio uzasadniony. Jak umotywować wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty? Przede wszystkim, uzasadnienie musi zawierać opis konkretnych dokonań nauczyciela określonych w czasie. Uzasadnienie powinno też mieć odpowiedni szyk chronologiczny i właściwą strukturę.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego uzasadnienia, przygotowaliśmy kilka przykładowych uzasadnień, które pobierzesz w górnej sekcji niniejszego artykułu.

Na końcu uzasadnienia zawiera się informację o opinii rady pedagogicznej (wyjątkiem jest wniosek dla dyrektora). Należy pamiętać, że opinia ta jest osobnym dokumentem, który załącza się do wniosku. Opinia rady pedagogicznej nie jest częścią wniosku i nie można nią zastąpić jego uzasadnienia.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

fragment - przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty zawiera dokładny opis jego konkretnych osiągnięć, zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczych i wychowawczych. Należy pamiętać o załączeniu do uzasadnienia wniosku opinii o nauczycielu. Oczywiste jest, że opinia ta musi być pozytywna.

Nie obowiązuje od niej odwołanie, gdyż nie ma ona charakteru postanowienia ani decyzji. Opinia musi zawierać datę posiedzenia rady pedagogicznej, dane nauczyciela, a także konkretne oznaczenie okresu, którego dana opinia dotyczy. Opinia rady pedagogicznej o nauczycielu jest wydawana w formie uchwały.

Warto pamiętać o tym, że opinia rady pedagogicznej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o nagrodę kuratora oświaty. Co ważne, musi być ona aktualna i dotyczyć danego roku szkolnego. Brak załączonej opinii rady pedagogicznej o nauczycielu jest uchybieniem formalnym i może skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie odznaczenia nagrody. Poza tym brak opinii o nauczycielu jest działaniem sprzecznym z ustawą i naruszającym kompetencje rady pedagogicznej.

Joanna Duplaga