Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej

Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej
Rok 2021/2022
Grupa „X” – ……. latki

Wychowawca:

Grupa „X” na tą chwilę liczy 14 dzieci, 3 dziewczynki i 11 chłopców. W drugim semestrze odeszła z grupy jedna dziewczynka oraz doszedł jeden chłopiec.

Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie …… latków realizowana była na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci” Wydawnictwa WSiP a także rocznym planie pracy wychowawczo – dydaktycznej. Dzieci korzystały z kart pracy „Planeta dzieci”, rozwijając dzięki temu swoją wiedzę przyrodniczą, matematyczną oraz sferę manualną.

W całym roku przedszkolnym, w swojej pracy dużą wagę przywiązywałam do wdrażania dzieci do przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, wyrabiania samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych, kształtowania prawidłowej postawy, umiejętnego posługiwania się materiałami i przyborami potrzebnymi do prac plastycznych. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania przyrodnicze, wzbogacały słownictwo oraz doskonaliły mowę komunikatywną.

Większość dzieci w tej grupie rozwija się w sposób prawidłowy, tylko jedno z nich (W.R) korzystał z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, natomiast jedna dziewczynka (L.L) korzystała z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach zajęć dla dziecka zdolnego. Dzieci te objęte były w przedszkolu pomocą w tym zakresie, nauczyciel prowadził z nimi zajęcia indywidualne raz w tygodniu po 60min.

Chcąc właściwie odnaleźć swoje miejsce w grupie rówieśniczej dzieci przestrzegały zasad związanych ze wspólną zabawą. Odnosiły się z szacunkiem do rówieśników i innych dzieci, n-lki i pracowników przedszkola. Nauczyły się dzielić zabawkami z innymi oraz właściwie reagować na polecenia n-lki. Starały się przestrzegać zasady czekania na swoją kolej podczas rozmów w grupie. Dzieci nauczyły się również pomagać sobie nawzajem w różnych sytuacjach (sznurowanie butów, sprzątanie sali po wspólnej zabawie).

Przedszkolaki każdego dnia uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych oraz w zajęciach uzupełniających, które rozwijały dziecięce talenty oraz zainteresowania, były to:

  • angielski
  • zajęcia sportowe
  • profilaktyka logopedyczna

W ten sposób  łączyliśmy naukę z zabawą, zapewniając każdemu dziecku warunki do indywidualnego rozwoju, wyrażania emocji i odkrywania świata we właściwy dla siebie sposób.

Dzieci w grupie „X” wykazują się znajomością swojego imienia i nazwiska oraz swojego adresu zamieszkania. Określają stopień pokrewieństwa w swoich rodzinach. Interesują się pracą zawodową rodziców, chętnie opowiadają co robią, jednak nie wszystkie potrafią wymienić zawód jaki wykonują. Dostrzegają w najbliższym otoczeniu przedszkola zmiany będące wynikiem pracy człowieka (nowe domy, chodniki). Dekorują przedszkole własnymi wytworami plastycznymi. Znają barwy narodowe i godło Polski. Słuchają i potrafią zaśpiewać hymn narodowy. Obcują z wytworami o walorach artystycznych (sztuką ludową, fotografią).

W roku przedszkolnym 2020/2021 w swojej pracy realizowałam kierunki polityki oświatowej:

– zapewniłam wysokiej jakości kształcenie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych tj. wytypowanie poszczególnych dzieci do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, codzienne rozmowy z wychowankami na tematy ważne oraz takie, z którymi sami chcieli się ze mną podzielić. Wykorzystywałam w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.

  • komputer – wykorzystywany do tworzenia prezentacji multimedialnych, oglądania filmów edukacyjnych oraz wykorzystywany również w trakcie nauczania zdalnego
  • odtwarzacz MP3 – do odsłuchu utworów muzycznych poznanych na zajęciach

W swojej pracy wdrożyłam również umiejętność bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych. Dzieci podczas zajęć dydaktycznych, dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w internecie oraz jak radzić sobie w niebezpiecznej sytuacji, podczas kontaktu z nieznajomym z internetu. Działania wychowawcze w przedszkolu były realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Naszym zadaniem było zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Ponadto, w naszej grupie wdrożone zostało wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Przedszkole oraz nauczyciele realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Działania te zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w przedszkolu są uzgodnione i przestrzegane przez dzieci, nauczycieli oraz rodziców.

Dzięki całorocznemu rozwijaniu wiedzy na temat naszej Ojczyzny dzieci brały udział w teatrzykach o tematyce pobudzającej ich świadomość do przynależności narodowej, chętnie słuchały utworów literackich, poznały postawy patriotyczne związane z kulturą regionu. Dzieci bez problemu potrafiły wskazać na mapie Polski miasto Kraków, rzekę Wisłę i Odrę oraz pasmo gór i morza.

W trakcie roku przedszkolnego dzieci uczestniczyły w następujących konkursach, koncertach, imprezach, uroczystościach i akcjach społecznych:

– nauczyciel przeprowadził swoim wychowankom zajęcia z pierwszej pomocy
– przedszkolaki wzięły udział w Dniu Poczty Polskiej – zajęcia tematyczne
– przedszkolaki świętowały Międzynarodowy Dzień Zwierząt
– dzieci świętowały „Dzień Tolerancji”,
– dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach podczas przedszkolnej zabawy Andrzejkowej,
– brały udział w konkursie patriotycznym
– dzieci wzięły również udział w Dniu Postaci z bajek,
– przedszkolaki odśpiewały hymn z okazji Święta Niepodległości,
– wzięły udział w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych
– nasze przedszkolaki odwiedził św. Mikołaj,
– wzięły udział w konkursie „Najpiękniejsza choinka”,
– odegrały przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przekazały życzenia najbliższym,
– dzieci odegrały również przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz przygotowały dla nich drobne upominki,
– Przez całe półrocze dzieci zbierały karmę dla podopiecznych ze schroniska.
– wzięły udział w Międzynarodowym Dniu Zakochanych – Dzień Czerwony
– obchodziły bal Karnawałowy
– dzieci wzięły udział w Dniu Dentysty – zajęcia tematyczne
– przedszkolaki obchodziły Dzień Wiosny – wspólne pożegnanie zimy
– dzieci wzięły udział w konkursie Wielkanocnym
– wzięły udział w obchodach Dnia Ziemi
– odegrały przedstawienie patriotyczne „O Warsie i Sawie”
– wzięły udział w dniu Bibliotekarza i Bibliotek – zajęcia tematyczne
– zorganizowały występ z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca
– wzięły udział we wspólnych zabawach z młodszą grupa z okazji Dnia Dziecka
– pożegnały przedszkole – występ

Opracowany na ten rok plan współpracy z rodzicami pozwolił mi na pedagogizację ich poczynań. Punktem wyjścia były wnioski z obserwacji, wywiadów i rozmów przeprowadzonych z rodzicami. Pedagogizując rodziców chciałam ujednolicić działania wychowawcze w domu i w przedszkolu.

Obserwacja dzieci prowadzona została na przełomie września i października 2021 r., w styczniu 2022r. oraz na przełomie maja i czerwca 2022r. Na podstawie wyników diagnozy końcowej można stwierdzić, iż dzieci opanowały zamierzony przez nauczyciela zakres wiedzy.
Podsumowując należy stwierdzić, iż założone cele pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie zostały zrealizowane. Dzieci w porównaniu do I semestru opanowały większy zasób słownictwa, wykazywały się większym zainteresowaniem świata, który ich otacza, były śmielsze w stosunku do rówieśników jak i nauczycieli. Ich zabawy były ciekawsze i dłuższe a podczas zajęć dydaktycznych wykazywały się większym skupieniem. Zauważyłam również, że na przełomie ostatnich dwóch miesięcy dzieci z grupy „X” chętniej spędzały czas przy stolikach rysując, wycinając nożyczkami, lepiąc z plasteliny, budując przestrzenne konstrukcje z kartek niż miało to miejsce w I semestrze. Świadczyć to może o większej dojrzałości i umiejętności opanowania swoich potrzeb ruchowych.

Reasumując, uważam, iż dzieci w grupie „X” opanowały wystarczający zakres wiedzy aby teraz móc zmierzyć się z większymi wyzwaniami, które czekają na nich w kolejnym roku przedszkolnym.

 

Wychowawca: …………………………..

Marta Howaniec