Notatka ze zdarzenia wypadkowego w szkole i przedszkolu – jak ją napisać?

Notatka ze zdarzenia wypadkowego w szkole i przedszkolu

Wypadki zdarzają się wszędzie. Wiadomo, że w szkole czy przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele. Mimo troski i uwagi wypadki są jednak dość częste.

Jakie formalności ciążą na nauczycielu, który był świadkiem takiego wypadku? co powinna zawierać notatka służbowa nauczyciela z wypadku w szkole lub przedszkolu i jak prawidłowo ją skonstruować? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór notatki, którą pobierzesz poniżej:

Notatka z wypadku w przedszkolu – wzór

Czym jest zdarzenie wypadkowe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zdarzenie wypadkowe uznajemy nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane czynnikiem zewnętrznym i mające związek ze szkołą.

Mówiąc o zdarzeniu wypadkowym w szkole, mamy na myśli zdarzenia, które miały miejsce na terenie szkoły, jak i poza szkołą podczas organizowanych przez nauczycieli wycieczek czy wyjść.

Procedura w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego

Oczywiste jest, że nauczyciel jako świadek zdarzenia wypadkowego ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy i sprowadzenia pomocy medycznej. O każdym wypadku zaistniałym w szkole należy niezwłocznie zawiadomić przede wszystkim rodziców ucznia, ale także pracownika BHP, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz radę rodziców.

Dyrektor powołuje następnie zespół powypadkowy. Zespół ten przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza niezbędną dokumentację, w tym także protokół powypadkowy. Należy go sporządzić maksymalnie 21 dni od dnia zakończenia postępowania powypadkowego. Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkich członków zespołu i dyrektora.

Czym jest notatka z wypadku w szkole i przedszkolu?

Notatka z wypadku w szkole i przedszkolu jest szczegółowym opisem zdarzenia, zawierającym wszystkie istotne aspekty. Notatka służbowa musi zawierać imię i nazwisko poszkodowanego ucznia, oznaczenie klasy czy grupy, do której uczęszcza, a także datę wypadku wraz z dokładną godziną jego zaistnienia.

Notatka służbowa ze zdarzenia w szkole przykład musi zawierać także informację na temat rodzaju zajęć, podczas których doszło do wypadku, miejsce wypadku oraz imię i nazwisko nauczyciela, który w chwili wypadku sprawował nad uczniem opiekę. W części właściwej notatka zawiera informację, jakiej pomocy udzielono uczniowi, czy powiadomiono jego rodziców i kto ich powiadomił.

Istotna jest także informacja o tym, czy o wypadku powiadomiono pogotowie i dyrektora szkoły. Należy także dokładnie i precyzyjnie opisać wszystkie okoliczności zaistnienia wypadku. Tak przygotowaną notatkę służbową nauczyciel przedstawia dyrektorowi placówki.

Notatka z wypadku w przedszkolu jest pisemnym sprawozdaniem, bądź dokumentacją zdarzenia wypadkowego. Taki dokument to ważny element skutecznej i profesjonalnej opieki nad dziećmi. Dzięki konstruowaniu notatki, możliwa jest późniejsza analiza przestrzeni i wyłapanie potencjalnego niebezpieczeństwa.

Notatka służbowa powinna zawierać wszystkie kluczowe informacje na temat wypadku. W przedszkolach zdarzają się kontrole inspektorów, a tak sporządzona notatka może okazać się wymagana. Jeżeli wydarzy się poważny wypadek, notatka służbowa może posłużyć do informacji rodziców.

Wszyscy wiemy, jak trudno jest racjonalnie myśleć w stresie i emocjach, dlatego taka forma notatki służbowej jest bardzo pomocna. Notatka ze zdarzenia w szkole stanowi podstawę dla bezpieczeństwa podopiecznych i unikania takich sytuacji w przyszłości.

Joanna Duplaga