Gdzie zgłosić gdy dziecko nie chodzi do szkoły?

Gdzie zgłosić gdy dziecko nie chodzi do szkoły

Obowiązek szkolny ciąży na każdym dziecku i nie ma od niego zbyt wiele możliwości ucieczki. Na czym tam właściwie polega obowiązek szkolny, co różni go od obowiązku nauki i w jaki sposób dyrektor postępuje, gdy uczeń nie pojawia się w szkole?

Czym jest obowiązek szkolny?

W Polsce kwestia podjęcia nauki przez dziecko nie jest dobrowolna i istnieje wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej. Przepisy mówią jasno, że dziecko kończące 7. rok życia ma obowiązek podjąć naukę. Obowiązek szkolny dziecka trwa aż do uzyskania pełnoletniości, a rodzice dziecka zobligowani są, by zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły.

Nie ma znaczenia, czy dziecko uczęszcza do placówki publicznej, czy niepublicznej. Rodzice jednak są zobowiązani poinformować dyrektora szkoły podstawowej w zamieszkałym obwodzie, że dziecko realizuje obowiązek szkolny np. za granicą czy w inny sposób.

To właśnie dyrektor szkoły ma za zadanie kontrolować, czy każde dziecko z obwodu danej szkoły podjęło i realizuje obowiązek szkolny. W tym miejscu warto rozgraniczyć obowiązek szkolny od obowiązku nauki. Obowiązek szkolny dotyczy wymogu uczęszczania do szkoły podstawowej od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na specjalny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego naukę może także rozpocząć dziecko w wieku 6 lat. Obowiązek nauki natomiast następuje gdy dochodzi do ukończenia szkoły podstawowej i dotyczy obowiązku kontynuowania edukacji do ukończenia 18 roku życia.

W zakresie kompetencji dyrektora leży odroczenie podjęcia nauki na wniosek rodziców. Jest to jednak możliwe pod warunkiem, że do wniosku dołączona zostanie opinia PPP. Jeżeli dziecko otrzyma zgodę na odroczenie nauki, kontynuuje ją w przedszkolu.

Warto podkreślić, że dzieci i młodzież z upośledzeniami umysłowymi w stopniu głębokim realizują obowiązek szkolny dziecka poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Obowiązek szkolny nie musi by realizowany poprzez uczęszczanie do placówki. Możliwa jest jego realizacja poprzez nauczanie indywidualne przeznaczone dla dzieci z orzeczeniami, naukę w trybie indywidualnego toku nauki, bądź w formie nauczania domowego.

Forma nie ma tu większego znaczenia, gdyż nawet w przypadku nauczania domowego uczeń musi zrealizować podstawę programową. Obowiązek szkolny może być realizowany także za granicą, ale w tym wypadku rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły do dnia 30. Września każdego roku kalendarzowego.

Obowiązek nauki może być realizowany poprzez uczęszczanie do placówki, ale także poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy, co jest typowe dla szkół zawodowych i branżowych.

Brak realizacji obowiązku szkolnego- konsekwencje

Obowiązek szkolny dotyczy bezpośrednio ucznia, jednak odpowiedzialni za jego realizacje są rodzice bądź opiekunowie. To oni mają obowiązek zgłoszenia dziecka do placówki, zapewnienie uczęszczania go na zajęcia i stworzenia dla niego warunków, które będą umożliwiać przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

Co jednak w sytuacji, gdy uczeń nie pojawia się w szkole? Jeżeli nieobecność dziecka stanowi ponad 50% i nie ma usprawiedliwienia, dyrektor placówki wysyła do rodziców pisemne upomnienie dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, jego wzór pobierzesz poniżej:

Upomnienie rodziców dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego

Rodzice dzieci mają 7 dni od dnia przyjęcia upomnienia, by odnieść się do niego. Jeżeli mimo upomnienia, uczeń nadal nie pojawia się na zajęciach, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić organ prowadzący daną szkołę.

Urząd nakłada na rodziców karę pieniężną, która jednorazowo nie może wynosić więcej niż 10 000 zł. Może być jednak nakładana wielokrotnie, a maksymalna łączna kwota grzywny to 50 000 zł. Jeżeli i to działanie nie przyniesie skutku, szkoła kieruje sprawę do sądu rodzinnego. Sąd rozpoczyna dochodzenie, starając się dowiedzieć, z czego wynika zaistniały problem:

Wzór pisma do sądu o nierealizowanie obowiązku szkolnego

W niektórych przypadkach sąd orzeka nadzór kuratora nad dzieckiem lub rodziną. W skrajnych sytuacjach sąd może nawet pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej. Dziecko trafia wówczas do schroniska dla nieletnich bądź do ośrodka wychowawczego. Takie sytuacje zdarzają się na szczęście bardzo rzadko.

O innej sytuacji mówimy, gdy sam rodzic nie jest w stanie zmusić dziecka do wypełnienia obowiązku szkolnego. Może on wówczas wystąpić do sądu rodzinnego o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej i zagwarantowania realizacji obowiązku szkolnego.

Zadania dyrektora w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły ma obowiązek kontrolowania spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego przez w danym obwodzie. Do jego zadań należy prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki, a także współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami.

Do obowiązków dyrektora należy wystosowanie upomnienia dla rodziców w sytuacji, gdy dziecko nie uczęszcza na zajęcia. Dyrektor odpowiada za wystawienie tytuły wykonawczego po 7 dniach od doręczenia upomnienia do rodziców dziecka. Do niego należy także wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Co z edukacją domową?

Przepisy zezwalają na pełnienie obowiązku szkolnego poprzez edukację domową. Dzieci, które uczą się w tej formie, nie muszą chodzić do szkoły, jednak otrzymują świadectwo na koniec roku i zdają roczne egzaminy kwalifikacyjne.

Warto podkreślić, że za edukację domową i realizację podstawy programowej odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

Warto przeczytać też: Gdzie zgłosić nierealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko?

Joanna Duplaga