Decyzja Dyrektora w Sprawie Indywidualnego Programu lub toku nauki

17,00 

We współczesnej edukacji duży nacisk kładzie się na szczególne wsparcie uczniów zdolnych. Wyrazem tego jest umożliwienie im podjęcia edukacji według indywidualnego programu lub toku nauki. Na jakiej podstawie dyrektor udziela zgodę na podjęcie się nauczania w takim trybie i jak przebiega proces decyzyjny?

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór decyzji Dyrektora w Sprawie Indywidualnego Programu lub toku nauki. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej.

Opis

Indywidualny program nauki vs. indywidualny tok nauki

Choć powszechnie te dwa terminy często stosowane są zamiennie, w rzeczywistości jednak oznaczają one coś innego. Indywidualny program nauki to proces kształcenia się ucznia w zakresie jedno, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych według programu dostosowanego do jego uzdolnień i możliwości.

Indywidualny tok nauki natomiast jest pewnego rodzaju modyfikacją systemu klasowo-lekcyjnego, zakładającą możliwość ukończenia nauki w skróconym czasie.

Rola indywidualnego programu edukacyjnego (IPE)

Indywidualny Program Edukacyjny (w skrócie – IPE) to element systemu edukacyjnego, skierowany do uczniów wyjątkowo zdolnych. Polega na personalizacji ścieżki edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych zdolności ucznia.

Głównym organem decyzyjnym, na którym spoczywa odpowiedzialność na podjęcie decyzji o IPE jest dyrektor szkoły. Jego decyzja wpływa nie tylko na obecne doświadczenia edukacyjne ucznia, ale także na jego przyszłość i dalszy rozwój zawodowy.

W toku indywidualnego programu nauki uczeń może kształcić zarówno w zakresie jednego, jak i kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych. Taki uczeń w ciągu jednego roku szkolnego może realizować program z dwóch czy więcej klas.

Wniosek u udzielenie zgody na indywidualny program lub tok nauki może złożyć uczeń (niepełnoletni musi mieć zgodę rodziców), rodzice niepełnoletniego ucznia, a także wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których ten wniosek dotyczy.

Tak dokument trafia do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy. Do wniosku musi zostać dołączona opinia o możliwościach, oczekiwaniach i predyspozycjach ucznia, a także o jego osiągnięciach.

Proces decyzyjny- jak przebiega?

Dyrektor, po otrzymaniu wniosku o udzielenie IPE, zasięga opinii rady pedagogicznej i opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli opinie te są pozytywne, dyrektor zezwala na dzielenie indywidualnego programu lub toku nauki.

Jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu z zakresu więcej niż dwóch lat, konieczna jest dodatkowo pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Dyrektor, po udzieleniu zgody na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza nauczyciela-opiekuna, który będzie odpowiedzialny za postępy edukacyjne ucznia. Nauczyciel ten opracowuje indywidualny program nauki lub przyjmuje program spoza szkoły. Ważne jest, by IPE nie obniżał wymagań edukacyjnych ustalonych dla danej klasy.

Jeżeli jednak uczeń ma wybitne uzdolnienia w jakimś kierunku, ale nie może sprostać wymaganiom z zajęć spoza IPE, nauczyciel prowadzący zajęcia może dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia na wniosek jego wychowawcy lub innego nauczyciela.

Dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki po upływie minimum jednego roku nauki. Wyjątkiem są uzasadnione przypadki- wówczas możliwe jest udzielenie takiej zgody po śródrocznej klasyfikacji ucznia. Decyzja jest udzielania na czas określony, ale nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Uczeń ma prawo uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy, do klasy programowo wyższej w swojej lub innej szkole bądź realizować program we własnym zakresie.

Proces oceniania ucznia z IPN odbywa się w sposób określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843).

Kiedy dyrektor nie udzieli zgody na indywidualny program lub tok nauczania?

Istnieje szereg sytuacji, w których zgoda na indywidualny program lub tok nauczania nie zostanie udzielona. Pierwszą ku temu przesłanką jest brak złożonego w tej sprawie wniosku bądź złożenie na początku pierwszego roku nauki ucznia w danej szkole. Dyrektor nie udzieli zgody również wtedy, gdy wniosek zostanie złożony w ostatnim roku nauki po śródrocznej klasyfikacji.

Warunkiem udzielenia zgody są pozytywne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej. Jeżeli opinie te będą negatywne, dyrektor nie udzieli zgody na indywidualny program czy tok nauczania.

Ostatnią sytuacją, w której dyrektor szkoły nie udzieli takiej zgody, jest brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki ze strony nauczycieli szkoły lub uzyskanie programu spoza szkoły zakładającego osiągnięcie niższych wyników niż oczekiwane wyniki w danej szkole.

Od negatywnej decyzji dyrektora można się odwołać, a informacje o obowiązujących terminach i trybie odwołania są zawarte w decyzji administracyjnej dyrektora.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Decyzja Dyrektora w Sprawie Indywidualnego Programu lub toku nauki”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.