IPET według nowego rozporządzenia – wypełniony wzór 2024

17,00 

Jak prawidłowo sporządzić i wypełnić IPET? Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga specjalnego podejścia. Aby działać tylko dla dobra ucznia i wspierać go w rozwoju we właściwy sposób, konieczne jest przygotowanie IPET- Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Czym jest ten program, co zawiera i jak go stworzyć?

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy przykładowy wzór IPET (łącznie 8 stron). Pobierzesz go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Co to jest IPET?

IPET jest skrótem od nazwy Indywidualnego Programu edukacyjno terapeutycznego. W roku 2020 weszło nowe rozporządzenie, określające zasady zarówno tworzenia, jak i ewaluacji programu. Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

IPET według nowego rozporządzenia dotyczy ucznia, który został objęty kształceniem specjalnym. Jest to bardzo ważny dokument, na podstawie którego planowana jest późniejsza praca z uczniem. IPET przygotowywany jest przez zespół nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień mają zajęcia z danym uczniem. W przypadku dziecka przebywającego w ośrodku IPET tworzy się na podstawie współpracy z jego wychowawcą.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowywany jest na taki sam okres, na jaki wydane zostało orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego. IPET nie może jednak być wydane na okres udzielania pomocy uczniowi dłuższy niż jeden etap edukacyjny. Wydaje się go na początku danego etapu, a w jego trakcie poddaje się go ewaluacji.

Według przepisów IPET należy przygotować do dnia 30 września, jeżeli uczeń rozpoczyna nowy etap edukacyjny. Jeżeli złożony zostanie wniosek o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET powinien być przygotowany w ciągu 30 dni od dnia złożenia orzeczenia.

kiedy-opracowac-ipet-wedlug-nowego-rozporzadzenia
Terminy opracowania IPET

Co zawiera IPET?

Przykładowy IPET to dość obszerny dokument, zawierający mnóstwo ważnych informacji. Dobrze skonstruowany dokument musi zawierać zakres, w jaki program nauczania zostanie dostosowany do potrzeb dziecka. Ponadto IPET zawiera także opis form pracy, zintegrowanych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka, określenie formy, wymiar godzin czy okresu, w jakim udzielana będzie dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Ważną informacją zawartą w IPET jest określenie zakresu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z poradniami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy placówkami doskonalenia nauczycieli i organizacjami pozarządowymi.

IPET skupia się na zajęciach rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. Zawiera szczegółowy opis innych zajęć, które odpowiadają na potrzeby ucznia. Określają także zakres współdziałania nauczycieli, specjalistów czy wychowawców grup z rodzicami.

W dokumencie zawarte są informacje o rodzaju i sposobach dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia (np. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową). Dużą część IPET zajmują opisy zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia edukacyjne, rozwijające umiejętności społeczne czy inne zajęcia indywidualne lub w grupie maksymalnie 5-osobowej.

Program powinien zostać podpisany przez nauczyciela opracowującego oraz przez rodziców ucznia.

IPET konstruuje się na podstawie kilku źródeł: orzeczenia PPP, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (tej oceny dokonuje zespół), wywiad i rozmowy z rodzicami, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów spoza szkoły.

ciekawostki-na-temat-IPET
Ciekawostki na temat IPET

Czym jest WOPFU?

WOPFU to wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, który posiada orzeczenie i potrzebie kształcenia specjalnego. WOPFU stanowi załącznik do IPET. Zasady jego tworzenia są jasno określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

WOPFU porusza kwestie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jego zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje i mocne strony. Zawiera też informacje o rodzaju pomocy i wsparcia ze strony nauczycieli czy specjalistów, a także opis trudności w funkcjonowaniu ucznia i podłoże jego niepowodzeń edukacyjnych.

WOPFU tworzy ten sam zespół specjalistów, co IPET. Warto podkreślić, że WOPFU często ulega zmianie, gdyż z wiekiem zmieniają się zainteresowania dziecka, klarują się jego talenty, uzdolnienia czy mocne strony. Kluczowa jest tu obserwacja dziecka po kątem sposobu jego funkcjonowania.

Jak prawidłowo napisać IPET?

Najłatwiejszym sposobem na szybkie i sprawne przygotowanie dokumentu IPET jest wykorzystanie gotowych wzorów, które wystarczy wypełnić odnośnie danego ucznia. IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami będzie doskonałym przykładem tego, jak powinien wyglądać taki dokument.

Powinny w nim zostać ujęte najważniejsze informacje dotyczące sposobu dostosowania programu do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia (np. umiejętności komunikacyjne rozwijane przez naukę orientacji przestrzennej, czy system Braille’a, a w przypadku uczniów niewidomych, przez naukę migowego bądź innych form i sposobów komunikowania się.)

Przykładowo wypełniony IPET powinien zawierać więc informacje o dostosowaniu sprawdzianów czy kart pracy. Dostosowanie to może mieć swój wyraz np. w przeformułowaniu poleceń czy dopisaniu dodatkowych instrukcji ułatwiających zrozumienie poleceń.

Ponadto, w IPET powinny się znaleźć informacje o sposobie sprawdzania wiedzy. Niektóre dzieci zdecydowanie lepiej czują się, pisząc, inne mówiąc. Rolą nauczyciela jest dopasowanie się i działanie dla dobra dziecka. Ważną informacją w IPET są także kryteria oceniania ucznia i informacje o dostosowaniu treści nauczania do jego możliwości.

Bardzo istotną częścią IPET jest także informacja na temat współdziałania nauczycieli i specjalistów celu poprawy funkcjonowania ucznia, jak i informacje na temat sposobie realizacji takiego działania. IPET powinien dotykać także zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia z uwzględnieniem systemu motywacji dziecka.

Jak przebiega ewaluacja IPET?

Przynajmniej dwa razy w roku IPET podlega ewaluacji. Ma ona na celu analizę efektów, jakie daje wdrożenie programu, w tym zajęcia resocjalizacyjne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne. Jeżeli w wyniku ewaluacji okaże się, że konieczne jest wprowadzenie zmian, do IPET z przykładami należy sporządzić aneks z naniesionymi poprawkami.

Nie rzadziej niż dwa razy w roku zespołów spotyka się w celu ewaluacji IPET. W spotkaniu tym może wziąć udział przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystent lub pomoc nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły, przedszkola bądź ośrodka. Na spotkaniu może pojawić się także lekarz, psycholog, pedagog, logopeda czy inny specjalista, o ile rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń wyrazi na to zgodę.

Warto podkreślić, że w spotkaniu ewaluacyjnym może wziąć udział rodzic lub pełnoletni uczeń. O posiedzeniu zespołu zawsze należy poinformować rodziców ucznia, gdyż mają oni prawo uczestnictwa w tworzeniu IPET-u dla swojego dziecka.

Podsumowanie

IPET opracowuje się dla uczniów z różnymi rodzajami trudności w nauce lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program ten tworzy się indywidualnie dla każdego ucznia, aby dostosować się do jego unikalnych potrzeb i umiejętności, którymi dysponuje.

Najczęściej IPET sporządza się dla uczniów:

  • z zespołem Downa;
  • z zespołem Aspergera;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • z trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, dysgrafia czy dyskalkulia;
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • z trudnościami emocjonalnymi lub behawioralnymi;
  • z fizycznymi niepełnosprawnościami, które mogą wpływać na ich dostęp do edukacji;

Nie istnieje jeden stały wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, według którego należy stworzyć IPET zgodny z rozporządzeniem MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Istnieje jednak kilka kluczowych, wskazanych powyżej kwestii, które powinny się w tym dokumencie znaleźć.

Dobrze skonstruowany wzór IPET wypełniony jest nieocenioną pomocą i wsparciem w codziennej pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IPET według nowego rozporządzenia – wypełniony wzór 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.