Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela – wzór

17,00 

Skargi rodziców na nauczycieli zdarzają się stosunkowo często. Czasem mają poważne powody, którym należy się przyjrzeć, a innym razem są nieuzasadnione. Jak powinna wyglądać reakcja dyrektora na skargę rodzica na nauczyciela? z pewnością Dyrektor szkoły musi przyjrzeć się sprawie, a następnie odpowiedzieć na skargę rodziców.

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy gotowy wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela. Możesz pobrać go, klikając przycisk poniżej:

Opis

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w stosunku do nauczycieli

Każdy rodzic ma prawo zgłaszać skargi na nauczyciela, a Dyrektor szkoły i nauczyciele zajmujący stanowiska kierownicze mają obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami.

W ramach tego nadzoru przeprowadzane są m.in. kontrole, których celem jest sprawdzenie, czy przestrzegane są przepisy prawa. Dotyczą one szeroko pojętej działalności dydaktycznej, wychowawczej czy opiekuńczej i ich efektów, działalności statutowej szkoły, przebiegu kształcenia i wychowania w szkole i innej działalności statutowej szkoły.

Analizie poddawana jest dokumentacja przebiegu nauczania, organizowane są także wizytacje, obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć czy innych czynności wynikających z działalności statutowej placówki. Takie działanie pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i reakcja na nie.

Co, jeśli rodzic złoży skargę na nauczyciela?

Jak powinna wyglądać odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela i co powinien zrobić Dyrektor szkoły po otrzymaniu skargi? Procedurę rozpatrywania skarg na nauczyciela ze strony rodziców, powinien opisywać statut szkoły, zastosowanie będzie też mieć Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że sama skarga rodziców nie jest i nie może być przesłanką do pociągania nauczyciela do odpowiedzialności.

W pierwszej kolejności dyrektor musi zbadać, czy skarga jest uzasadniona. Dopiero po jej weryfikacji dyrektor szkoły może postanowić, jakie dalsze działania ma podjąć. Skarg nie można jednak także ignorować. Każda skarga musi zostać przez dyrektora zbadana i przeanalizowana.

Zazwyczaj przeprowadza się anonimowe ankiety wśród uczniów, którzy mają lekcje czy zajęcia z danym nauczycielem, którego dotyczy skarga. Warto ankietę przeprowadzić w różnych klasach, nie tylko w klasie, w której skarga została złożona.

Kluczem jest takie opracowanie ankiety, by uczniowie nie domyślali się, o którego nauczyciela chodzi. Wówczas wyniki ankiety będą o wiele bardziej wiarygodne. Przeprowadzenie ankiety jest doskonałym sposobem na zbadanie problemu przez dyrektora. Co więcej, ankiety można przeprowadzić także wśród rodziców.

Dyrektor ma prawo do oceny pracy nauczyciela w trybie art. 6a Karty Nauczyciela, jeśli zaistnieją wątpliwości co do jego pracy, zaistniały nieetyczne zachowania nauczyciela, bądź zaistnieje jakiekolwiek podejrzenie uchybień. Uzasadnieniem wszczęcia procedury oceny jest pisemna skarga na nauczyciela wskazująca na niewłaściwe zachowanie, jeśli od ostatniej oceny pracy nauczyciela upłynął minimum rok.

Obserwacja nauczyciela przez dyrektora

Sprawowany nadzór pedagogiczny umożliwia obserwację zajęć nauczyciela przez dyrektora szkoły. Podczas obserwacji dyrektor może sprawdzić, jak prowadzone są zajęcia, jaki stosunek do nich przejawiają uczniowie.

Ważne, by taka obserwacja nie była wcześniej zapowiedziana, by nauczyciel nie miał możliwości przygotować się do niej. W ten sposób możliwe jest sprawdzenie, jak nauczyciel wypełnia swoje obowiązki, jaką atmosferę w klasie tworzy, co jest bardzo ważnym aspektem wychowania szkolnego.

Rozmowa dyrektora z rodzicami i uczniami

Aby ustalić zachowanie nauczyciela, dyrektor może zorganizować rozmowę z uczniami bądź z rodzicami uczniów. Ważne, by taką rozmowę prowadzi bez obecności nauczyciela, którego dotyczy skarga rodziców. Rozmowa z rodzicami bądź uczniami zawsze powinna być poprzedzona przeprowadzaniem anonimowej ankiety i obserwacją prowadzonych przez nauczyciela lekcji.

Wyjaśnienie nauczyciela i decyzja dyrektora

Jeżeli z przeprowadzonej ankiety i rozmowy z uczniami i rodzicami będzie wynikać, że uczniowie boją się danego nauczyciela, a skarga wobec niego jest zasadna, nauczyciel jest zobowiązany do ustosunkowania się do postawionych zarzutów.

Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających dyrektor może zdecydować, czy skarga była zasadna. Jeżeli była, dyrektor może podjąć decyzję o zawiadomieniu rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez nauczyciela.

Prawidłowo skonstruowana skarga powinna zawierać informacje dotyczące osoby skarżącej, jej adresu i żądanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Brak wskazanego adresu zgłaszającego sprawia, że zgłoszenie nie jest w ogóle brane pod uwagę, chyba że dotyczy kwestii bezpieczeństwa uczniów. W takim wypadku dyrektor ma obowiązek dokładnego zbadania tej sprawy i podjęcia odpowiednich kroków.

Niektóre placówki w swoim statucie posiadają zapisy dotyczące procedur postępowania w przypadku skargi na nauczyciela. Według zapisów ustawy oświatowej statut powinien określać organizację i formy współpracy szkoły z rodzicami. Ile czasu ma dyrektor szkoły na odpowiedź na pismo rodzica? Jest to okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. W tym czasie dyrektor powinien wystosować odpowiedź na pismo rodzica.

Obowiązki dyrektora względem rodziców

Rodzic składający skargę ma prawo do uzyskania informacji o podjętych w związku ze zgłoszeniem działań. Brak takiej informacji może być podstawą do stwierdzenia zaniechania dyrektora. Zawsze z przebiegu postępowania wyjaśniającego należy sporządzić protokół, a osobę składającą skargę należy poinformować o wyniku postępowania wyjaśniającego.

Nie należy jednak upoważniać osoby składającej skargę do wglądu w zebrane podczas postępowania materiały. Wyjątek stanowią jedynie zeznania jej/jego dziecka. Reszta informacji mających związek z postępowaniem objęta jest tajemnicą.

Co, jeśli skarga zostanie wycofana?

Skargi na nauczycieli są równie często zgłaszane, jak wycofywane. Zdarza się, że skarga wyniknęła z błędnej interpretacji opowiadań dziecka czy jego bujnej wyobraźni. Jeżeli rodzic czy inna osoba wycofa skargę, dyrektor może uznać sprawę za zakończoną. Nawet w takim wypadku jednak ma on obowiązek sprawdzić, czy ta skarga była pierwszą, czy może już wcześniej powstawały podobne zarzuty.

Sam fakt wycofania skargi niekoniecznie świadczy o tym, że nauczyciel jest niewinny, podobnie, jak zgłoszenie skargi nie jest jednoznaczne z winą nauczyciela. Tutaj przydaje się intuicja dyrektora, który ma obowiązek zbadać sprawę, działając dla dobra i bezpieczeństwa dzieci.

Uznanie winy nauczyciela

W mniej optymistycznym scenariuszu, zarzuty wobec nauczyciela mogą zostać uznane za słuszne. Mogą one dotyczyć zaniedbania obowiązków czy uchybienia godności zawodu nauczyciela. Wówczas dyrektor ma obowiązek powiadomić o tym fakcie rzecznika dyscyplinarnego z kuratorium oświaty.

Rzecznik ten jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. W skrajnych przypadkach, gdy w grę wchodzi przemoc wobec dzieci bądź jakiekolwiek inne zachowania podlegające karze, dyrektor ma obowiązek zgłosić sprawę na policję bądź do prokuratury.

Podsumowanie

Skargi na nauczyciela są dość powszechnym problemem, a w zakresie kompetencji dyrektora szkoły leży rozeznanie, czy dana skarga świadczy o winie nauczyciela, czy jest bezzasadna. Zwykle dyrektor opracowuje własny wzór odpowiedzi na skargę rodzica na nauczyciela. Postępowanie wyjaśniające zawsze skupia się przede wszystkim na dobru uczniów.

Na szczęście, częściej okazuje się, że skarga jest nieuzasadniona, czasem złożona przez pomyłkę. Zdarzają się jednak także sytuacje, gdy skargi są uzasadnione, a nauczyciel zostaje odsunięty od wykonywania zawodu i pociągnięty do dalszych konsekwencji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na skargę rodzica na nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.