Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór

17,00 

Jak prawidłowo napisać skargę do Kuratorium Oświaty? Problemy w szkole to codzienność zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W niektórych przypadkach do głosu dochodzą także rodzice upoważnieni do składania skarg. Najczęściej skargi te kierowane są do dyrekcji szkoły, zdarza się jednak, że takie działanie nie przynosi oczekiwanego rezultatu.

W takiej sytuacji konieczne może okazać się wniesienie skargi prosto do Kuratorium Oświaty. Czego może dotyczyć taka skarga i jak ją złożyć? Jakie są jej konsekwencje i jak ją poprawnie sformułować?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skargi, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi do Kuratorium Oświaty – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Czym zajmuje się Kuratorium Oświaty?

Kuratorium Oświaty to instytucja sprawująca nadzór pedagogiczny nad placówkami i szkołami publicznymi i niepublicznymi. Kontroluje ona stan i warunki działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej placówek i nauczycieli, a także efekty działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej tych placówek.

Zakres działania Kuratorium Oświaty określają przepisy ustawy o systemie oświaty. Obowiązkiem Kuratorium Oświaty jest udzielanie pomocy szkołom i nauczycielom, motywacja do podejmowania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych i metodycznych.

Kuratorium Oświaty kontroluje zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania, jak i przestrzeganie przez nauczycieli zasad oceniania i promowania uczniów. Poza tym kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów związanych z obowiązkami szkolnymi, postanowieniami statutu szkoły i przestrzeganiem praw dziecka i praw ucznia.

Skarga do kuratorium- czy warto?

Skarga do kuratorium- czy warto

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie. Z pewnością jednak tak radykalny krok, jak wniesienie skargi do kuratorium warto dobrze przemyśleć. Kluczowa jest tutaj pewność, że szkoła rzeczywiście złamała prawo. Aby się upewnić o tym fakcie, nauczyciel może telefonicznie skonsultować się z pracownikiem kuratorium w celu zasięgnięcia porady.

Może także skonsultować się z kuratorem lub wicekuratorem osobiście, w godzinach przyjęć interesantów. Taką wizytę należy jednak wcześniej umówić telefonicznie lub internetowo. Jeśli po konsultacji z kuratorium rodzic zyska pewność, że szkoła złamała prawo, wniesienie skargi będzie uzasadnione.

Czego może dotyczyć skarga do kuratorium?

Zgłoszenie nauczyciela do Kuratorium Oświaty najczęściej dotyczy łamania procedur rekrutacji do szkół, uchybienia godności zawodu nauczyciela czy niestosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Może dotyczyć także wszelkich spraw socjalnych takich, jak stypendia, wyżywienie czy działalność internatów.

Skarga może dotykać osobiście nauczyciela, a więc wykorzystywanych przez niego metod wychowawczych, nieetycznej postawy czy wykorzystywanych przez niego pomocy naukowych i podręczników. W zdecydowanej większości przypadków sprawy sporne da się załatwić na linii dyrektor-nauczyciel. Jedynie w skrajnych przypadkach konieczna jest interwencja Kuratorium Oświaty.

Warto wspomnieć, że skarga do Kuratorium może zostać wniesiona na nauczyciela, ale również na agresywnego ucznia. Mowa tu o skrajnym przypadku, w którym dyrektor szkoły nie podejmuje odpowiednich działań w kwestii rozwiązania problemu z agresywnym czy sprawiającym trudności wychowawcze uczniu.

Rodzice, którzy zauważyli zły wpływ takiego ucznia na ich własne dziecko, mają prawo do wniesienia skargi i prośby o jego przeniesienie do innej klasy czy podjęcie innego działania. Jeśli dyrektor szkoły nie ustosunkuje się do tej skargi, rodzice mogą zwrócić się do Kuratorium Oświaty. Zdarza się to jednak tylko w naprawdę skrajnych przypadkach agresywnego zachowania ucznia, który zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

Jak wnieść skargę do kuratorium?

Rodzic ma prawo na wniesienie skargi do kuratorium na nauczyciela. Taki wniosek kieruje się do Kuratorium Oświaty bądź do Delegatur Kuratorium Oświaty. Skarga powinna przybierać formę pisemną, gdyż taka forma może służyć jako dowód. Powinna być złożona za potwierdzeniem odbioru. Musi być podpisana i musi zawierać dane składającego skargę.

Anonimowa skarga na nauczyciela do Kuratorium Oświaty nie zostanie rozpatrzona. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której ze skargi wynika bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uczniów. W przypadku skargi złożonej we właściwy sposób rodzic otrzyma odpowiedź w ciągu miesiąca od daty jej wniesienia.

Jakie są skutki wniesienia skargi?

Po wpłynięciu skargi, Kurator oświaty zleca kontrolę wizytatora w szkole. Ma on za zadanie skontrolować zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, a więc czy:

  • szkoły prawidłowo realizują podstawę programową,
  • szkoły przestrzegają przepisów dotyczących obowiązku szkolnego,
  • szkoły przestrzegają praw ucznia i praw dziecka,
  • szkoły zapewniają uczniom bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, opieki i wychowania,
  • szkoły przestrzegają zasad prowadzenia egzaminów,
  • itd.

(Podstawa prawna: Art. 55. [Sprawowanie nadzoru pedagogicznego] USTAWAz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

Konieczna będzie też analiza dokumentacji i kontrola udzielenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ponadto wizytator prowadzi też rozmowy wyjaśniające z dyrektorem placówki, wychowawcą oraz innymi pracownikami danej szkoły. Kontrola szkoły przez kuratorium oświaty jest jednoznaczna z wydaniem dyrektorowi placówki zaleceń obowiązkowych do realizacji, które z ramienia prawa są dla dyrektora szkoły obligatoryjne do zrealizowania (np. konieczność wszczęcia przeciw nauczycielowi postępowania dyscyplinarnego, czy zawiadomienie Rzecznika dyscyplinarnego).

Gdzie złożyć skargę na nauczyciela?

Rodzic jest zobowiązany do trzymania ręki na pulsie, jeśli chodzi o własne dziecko. Nauczyciele są zobowiązani do zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa i warunków do rozwoju, jednak rzeczywistość bywa przewrotna.

Jeżeli rodzic widzi, że nauczyciel nie działa dla dobra uczniów, powinien zareagować. Trzeba jednak pamiętać, że skarga na nauczyciela do Kuratorium jest ostatecznością i musi być odpowiednio uzasadniona. W pierwszej kolejności skargę należy bowiem skierować do dyrektora szkoły. To on pełni bezpośredni nadzór nad nauczycielem i to do niego należy złożyć pisemną skargę.

Dopiero wówczas, gdy skarga ta nie będzie skuteczna, dyrektor szkoły nie podejmie odpowiednich działań, należy rozpatrzeć możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego, czyli Rady Gminy bądź Kuratorium. Dyrektor ma obowiązek ustosunkowania się do skargi w ciągu miesiąca od jej wpłynięcia.

Ma on obowiązek dogłębnie zbadać sprawę, podjąć rozmowę z nauczycielem i przeprowadzić anonimowe ankiety wśród uczniów. Kiedy mimo obowiązku, nie zrobi tego i nie podejmie odpowiednich działań w celu rozwiązania problemu, skargę można złożyć bezpośrednio do kuratorium, a w przypadku skargi na dyrektora szkoły- do Rady Gminy.

Skarga do kuratorium oświaty- wzór

Jak zgłosić nauczyciela do Kuratorium Oświaty? Aby skarga do Kuratorium na nauczyciela została uznana, musi zawierać kilka stałych elementów. Przede wszystkim, należy w niej zawrzeć

  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane osobowe skarżącego,
  • i adres zamieszkania osoby wnoszącej skargę,
  • oraz dokładny opis sprawy wraz ze wskazaniem, której szkoły i którego nauczyciela, czy dyrektora szkoły skarga dotyczy.

Pismo do Kuratorium Oświaty w sprawie skargi na nauczyciela musi zostać podpisane i zaadresowane do Kuratorium lub do Delegatur Kuratorium Oświaty. Skargę można przekazać listownie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podsumowanie

Skarga do Kuratorium Oświaty powinna być ostatecznością, niemniej jednak rodzice powinni być  świadomi, że są upoważnieni do jej wniesienia, zwłaszcza że działają w imię dobra uczniów. Kuratorium do każdej poprawnie złożonej skargi ma obowiązek odnieść się w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

Organizację załatwiania skarg i wniosków dyktuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a także regulamin Kuratorium Oświaty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.