Uzasadnienie wniosku o badanie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej

17,00 

Badania i porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej są dobrowolne i bezpłatne. Rodzice nie potrzebują skierowania, aby móc skorzystać z takiej formy pomocy. Jeśli chodzi o badania diagnostyczne, wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek w tej sprawie i stosownie go uzasadnią.

Diagnoza z poradni jest niezbędna między innymi w celu objęcia dziecka indywidualnym programem nauczania. Jak przygotować zatem uzasadnienie wniosku o badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy, przykładowy wzór wypełnionego wniosku do poradni wraz z uzasadnieniem, na którym warto się wzorować. Wzór uzasadnienia pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jak działa poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Uczniowie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nieodpłatnie i dobrowolnie. Jeśli dana placówka nie jest w stanie wystarczająco pomóc dziecku, jego rodzice mogą udać się po pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ponieważ poradnia również działa na zasadzie dobrowolności, wniosek o przeprowadzenie diagnozy i określenie metod pracy, które pozwolą rozwiązać problemy ucznia, składa:

 • dyrektor placówki za zgodą rodziców lub ucznia pełnoletniego,
 • uczeń pełnoletni,
 • rodzic ucznia niepełnoletniego. 

Podsumowując, poradnia może działać tylko na wniosek rodziców lub za ich zgodą. Natomiast sugestię dotyczącą złożenia wniosku o wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej może wystosować między innymi:

 • nauczyciel,
 • wychowawca,
 • specjalista,
 • pielęgniarka środowiska nauczania,
 • higienistka szkolna,
 • pomoc nauczyciela,
 • pracownik socjalny,
 • kurator sądowy.

Po co składa się wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Rodzice mogą kierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej różne wnioski. Najczęściej są to wnioski o opinię lub o przeprowadzenie badania i wydanie diagnozy. Taki dokument z poradni może być potrzebny nie tylko w szkole, ale też do sądu, czy do ośrodka pomocy społecznej.

Najczęstsze przyczyny zgłoszeń do poradni dotyczą:

 • przeprowadzenia badań logopedycznych,
 • przeprowadzenia badań psychologiczno-pedagogicznych,
 • udzielenia konsultacji pedagogicznych/logopedycznych/psychologicznych,
 • decyzji o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się,
 • przeprowadzenia diagnozy z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Poradnia psychologiczno pedagogiczna pomaga dzieciom i ich rodzicom na wiele sposobów. Część osób kieruje swoje dziecko do takiej poradni po to, aby otrzymać opinię, np. o dysleksji, która pozwoli wyrównać szanse dziecka w stosunku do rówieśników (uczeń będzie inaczej oceniany). Inne motywy, którymi kieruje się opiekun prawny dziecka to między innymi:

 • chęć odroczenia obowiązku szkolnego,
 • chęć spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
 • chęć spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
 • chęć zwolnienia dziecka z nauki drugiego języka obcego. 

Zdarza się również, że stan zdrowia lub poziom rozwoju dziecka uzasadnia konieczność objęcia go nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka, a także konieczność uzyskania zaświadczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia poradni jest niezbędna również wtedy, kiedy uczeń potrzebuje zajęć indywidualnych, czyli wdrożenia indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauczania.

Inną kwestią jest uzyskanie opinii w poradni w związku z chęcią podjęcia przez ucznia pracy. Poradnia może wydać bowiem na pisemny wniosek rodziców opinię o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy, a taka opinia wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną jest niezbędna w przypadku zatrudniania pracowników młodocianych.

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Rodzice powinni wiedzieć, że wniosków do poradni psychologiczno pedagogicznej – niezależnie od charakteru sprawy – nie sporządza się samodzielnie. Poradnie udostępniają gotowe wzory pism, które wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Problematyczne może okazać się natomiast wypełnienie takiego druku, dlatego w przypadku wątpliwości warto sięgnąć po wzór wypełnionego wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej<– który pobierzesz tutaj.

Wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej różnią się nieco w zależności od problemu, jakiego dotyczą, jednak każdy druk uwzględnia:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • dane dziecka,
 • dane rodzica,
 • opis stanu zdrowia dziecka,
 • opis problemu, czyli uzasadnienie zgłoszenia dziecka.

Zatem jak wypełnić wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej? Pomocy można szukać tutaj u wychowawców i innych nauczycieli. Warto sięgnąć także do opisowej oceny z zachowania lub poprosić o wydanie opinii o dziecku wychowawcę, bądź specjalistę, który prowadzi z uczniem zajęcia (np. logopedę).

A jak napisać uzasadnienie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej? Uzasadnienie ma wskazywać na przyczynę skierowania pisma do poradni, co oznacza, że należy opisać w nim niepokojące rodziców symptomy, rozpoznane potrzeby i problemy dziecka – najlepiej poparte opiniami pedagogów. 

Jak uzasadnić wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej?

Jak zostało wspomniane, uzasadnienie konieczności wydania opinii psychologicznej, czy o przeprowadzenie badania, ma opisywać problemy, z jakimi mierzy się dziecko w szkole. Objawy tych problemów są z tym, co kieruje rodziców do poradni, dlatego ich opisanie nie powinno stanowić problemu.

Uwagę warto skupić w szczególności na:

 • trudnościach emocjonalnych,
 • problemach społecznych,
 • trudnościach wychowawczych,
 • trudnościach w nauce,
 • trudności wychowawcze,
 • wadach wymowy,
 • problemach z czytaniem, pisaniem.

Rodzic nie stawia zatem diagnozy w imieniu poradni, a jedynie opisuje dostrzeżone przez siebie i nauczycieli trudności w nauce, ograniczenia, problemy dziecka. Z tego względu uzasadnienie warto pisać w oparciu o konkretny dokument, na przykład o opinię z przedszkola/szkoły. Uzasadnienie wniosku o wydanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej powinno wskazywać także na cel przygotowania takiej opinii.

Można posiłkować się tutaj między innymi:

 • opiniami nauczycieli, wychowawców, specjalistów,
 • wynikami badań psychologicznych, lekarskich, logopedycznych, pedagogicznych. 

Jak poradnia psychologiczno pedagogiczna wydaje opinię o dziecku?

Zanim poradnia psychologiczno pedagogiczna wyda opinię o dziecku, przeprowadza badania diagnostyczne – również wykonywane na wniosek lub za zgodą rodziców. Opinia z poradni powinna być gotowa w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Niekiedy – w skomplikowanych przypadkach – termin ten przedłuża się do maksymalnie 60 dni. Jest to uzasadnione między innymi koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Poradnia w procesie wydawania opinii może również konsultować się z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami i specjalistami ze szkoły lub przedszkola, do którego dziecko uczęszcza. Gotową opinię wydaje na piśmie.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych dokument ten musi uwzględniać między innymi:

 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka, 
 • stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia wraz z uzasadnieniem,
 • wskazania dla nauczycieli i rodziców dotyczące pracy z uczniem.

Jeśli natomiast chodzi o skierowanie dziecka do poradni, wnioski rodziców rozpatrywane są przez poradnię psychologiczno pedagogiczną zgodnie z kolejnością zgłoszeń, wyjątkiem są zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych (np. podejrzenie popełnienia samobójstwa przez dziecko).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzasadnienie wniosku o badanie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.