Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela – przykład

17,00 

Jak napisać uzasadnienie oceny pracy nauczyciela? Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły. To również on przygotowuje kartę oceny pracy na podstawie obowiązujących przepisów Karty nauczyciela. Ocena pracy pedagoga ma charakter opisowy, a to oznacza, że wymaga uzasadnienia. Rozumienie 'przykładowej oceny pracy nauczyciela’ jest kluczowym aspektem zrozumienia całego procesu oceny.

Jak powinien wyglądać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej oceny wraz z uzasadnieniem przygotowaliśmy gotowy wzór oceny pracy nauczyciela razem z przykładowym uzasadnieniem, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Jakie elementy zawiera karta oceny pracy nauczyciela?

Przykładowa ocena pracy nauczyciela ustalana jest przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Taką ocenę kierujący szkołą ustala z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu uprawnionego, np. samego nauczyciela, rady rodziców czy organu prowadzącego. Ocena pracy musi przyjmować formę pisemną.

Tak zwana karta oceny pracy nauczyciela, zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia nauczyciela,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • oznaczenie stażu pracy pedagogicznej, jako kluczowego elementu oceny, uwzględniającego doświadczenie nauczyciela i jego zaangażowanie w proces dydaktyczny,
 • oznaczenie stopnia awansu zawodowego/informację o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego, co jest istotne dla określenia poziomu profesjonalizmu nauczyciela oraz jego kwalifikacji zawodowych,
 • opis wykształcenia,
 • datę dokonania ostatniej oceny pracy,
 • okres pracy, za który ustala się ocenę,
 • stwierdzenie uogólniające (ocena negatywna, dobra, bardzo dobra, wyróżniająca),
 • uzasadnienie oceny,
 • data ustalenia oceny,
 • podpis osoby dokonującej oceny,
 • pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny, bądź złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.

Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela jest niezbędne między innymi w celu ustalenia, czy ocena jest zasadna. Stanowi ono również podstawę wniesienia odwołania przez nauczyciela, który nie zgadza się z ustaloną dla niego oceną pracy.

Jak powinno wyglądać uzasadnienie oceny pracy nauczyciela?

Przykładowa opinia o nauczycielu, czyli pisemne uzasadnienie ustalonej dla niego oceny pracy, ma związek z punktacją i z kryteriami oceny pracy, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Ocena pracy nauczyciela ustalana jest bowiem punktowo. Za spełnianie ustalonych kryteriów pedagog może otrzymać maksymalnie 80 punktów. Zsumowane punkty przelicza się na wartość procentową, a następnie ustala ocenę w oparciu o następujące reguły:

 • 90% maksymalnej liczby punktów i więcej – ocena wyróżniająca,
 • 75% maksymalnej liczby punktów i więcej – ocena bardzo dobra,
 • 55% maksymalnej liczby punktów i więce – ocena dobra,
 • mniej niż 55% maksymalnej liczby punktów – ocena negatywna.

Kryterium oceny pracy nauczyciela obejmuje nie tylko spełnianie zadań określonych w prawie i statucie szkoły, ale także zaangażowanie zawodowe, ciągły rozwój zawodowy oraz przestrzeganie ustalonego porządku pracy. Te aspekty są kluczowe przy ustalaniu, jak nauczyciel spełnia kryteria oceny pracy, co powinno być jasno wskazane w pisemnym uzasadnieniu.

Przepisy nie wymagają, aby przykładowe uzasadnienie oceny pracy nauczyciela zawierało zestawienie uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów oceny pracy. Jednak z uzasadnienia powinno wynikać, co i w jakim stopniu wpłynęło na ocenę pracy nauczyciela.

Należy zatem odnieść się do tego, jak dany pedagog spełnia kryteria brane pod uwagę. Te dzielimy natomiast na kryteria podstawowe i kryteria dodatkowe, z których zawsze wybierane są dwa – jedno wskazuje nauczyciel, drugie dyrektor.

Kryteria oceny pracy nauczyciela

Rozpoczęcie dokonywania oceny jest kluczowym momentem w procesie oceny pracy nauczyciela, uwzględniając dokonania oceny poprzedniej jako istotny czynnik. Przykład uzasadnienia oceny pracy nauczyciela to nic innego jak opis stopnia realizacji poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela przez pedagoga, który podlega takiej ocenie.

Obowiązkowe kryteria oceny pracy wraz z punktacją prezentują się zaś następująco:

 • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (0 – 30)
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki (0 – 5)
 • znajomość praw dziecka, ich realizacja oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej (0 – 5)
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły czy środowiska lokalnego (0 – 5)
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, także przez własny przykład nauczyciela (0 – 5)
 • współpraca z innymi nauczycielami (0 – 5)
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole (0 – 5)
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą (0 – 5)
 • współpraca z rodzicami (0 – 5).

Jeśli zaś chodzi o kryteria dodatkowe, to za nie nauczyciel może otrzymać łącznie maksymalnie 10 punktów (od 0 do 5 za każde z dwóch kryteriów). Na podstawie zapisów rozporządzenia, dodatkowe kryteria obejmują:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia,
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia, a także indywidualizowanie pracy z uczniem,
 • analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego, a także osiąganie pozytywnych efektów pracy,
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego,
 • realizowanie innych zajęć i czynności, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów czy prowadzenie konsultacji,
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania (innowacje pedagogiczne),
 • przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą, a następnie wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, np. w roli egzaminatora,
 • pobudzanie inicjatyw uczniów poprzez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym, a także sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi inicjatywy,
 • prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców,
 • realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych nauczycielowi przez dyrektora szkoły w ramach inicjatywy dyrektora szkoły,
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej, a także doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zgodnie z prawem, uzasadnienie oceny pracy nauczyciela może – choć nie musi – zawierać tabelę obrazującą, ile punktów dyrektor przyznał nauczycielowi za spełnienie poszczególnych kryteriów. Sama tabela nie powinna zastąpić jednak uzasadnienia, w którym kierujący placówką wyjaśni, dlaczego ustalił taki, a nie inny stopień spełniania danego kryterium.

W przypadku odwołania od oceny nauczyciel może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły, co podkreśla rolę dyrektora jako pośrednika w procesie odwoławczym.

Czy dyrektor szkoły sam ustala ocenę pracy nauczyciela?

Zasadniczo, dyrektor samodzielnie decyduje o tym, jaką ocenę pracy uzyska nauczyciel. Ma on jednak obowiązek zasięgnięcia opinii o pracy nauczyciela od takich podmiotów, jak:

 • rada rodziców,
 • mentor (w przypadku nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu),
 • samorząd uczniowski (opcjonalnie),
 • doradca metodyczny lub inny nauczyciel dyplomowany.

Na przygotowanie takich opinii dyrektor czeka 14 dni. Chociaż nie musi on brać ich treści pod uwagę, powinien poczekać dwa tygodnie na przedstawienie stanowiska wymienionych wyżej podmiotów – w przeciwnym razie ocena pracy nauczyciela będzie nieważna w świetle obowiązujących przepisów. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.