Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

(1 opinia klienta)

17,00 

Jak prawidłowo sporządzić ocenę pracy nauczyciela? Każdy nauczyciel podczas swojej pracy zawodowej jest oceniany wielokrotnie, szczególnie podczas zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Oceny pracy nauczyciela nie należy utożsamiać z oceną jego dorobku zawodowego, gdyż są to zupełnie inne kwestie. Różnią się one między sobą zarówno procedurami, jak i kryteriami i trybem odwoławczym.

W celu ułatwienia Ci przygotowania tego dokumentu – udostępniamy kompleksową przykładową ocenę pracy nauczyciela, którą pobierzesz, klikając przycisk poniżej:

Opis

Zasady oceny pracy nauczyciela

szybkie streszczenie:

 • Oceny nauczyciela dokonuje Dyrektor szkoły.
 • Ocenę można przeprowadzić najwcześniej po roku od dokonania ostatniej oceny.
 • Oceny należy dokonać w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
 • Nauczyciel może złożyć odwołanie od oceny w ciągu 14 dni od daty jej sporządzenia.

Praca nauczyciela z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty podlega ocenie. Może być ona dokonana w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły. Ocena może być także dokonana na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców.

W przypadku takiego wniosku dyrektor szkoły ma obowiązek dokonać oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy. Dokonuje jej dyrektor szkoły. W okresie 14 dni od dnia ustanowienia oceny pracy nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Nieco inaczej ocena pracy nauczyciela wygląda, jeśli nauczyciel ten pełni rolę dyrektora szkoły. Wówczas oceny dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Dyrektorowi szkoły w okresie 14 dni od dnia uzyskania oceny przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który ją ustalił.

Warto wiedzieć, że dyrektor szkoły ma obowiązek oceniać pracę innych nauczycieli, ale jednocześnie sam także podlega ocenie.

Kryterium oceny pracy nauczyciela

szybkie streszczenie:

 • Rolą Dyrektora szkoły jest ocena nauczyciela pod kątem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
 • Po sporządzeniu oceny pracy nauczyciela, Dyrektor placówki wystawia ocenę wyróżniającą, bardzo dobrą, dobrą lub ocenę negatywną.
 • Po dokonaniu oceny nauczyciela, Dyrektor może przyznać nauczycielowi nagrodę, wyróżnienie, a nawet zwolnić go.

Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań, które są określone w ustawie, a także w statucie szkoły. Na ocenę nauczyciela nie mają wpływu jego poglądy polityczne ani przekonania religijne. Dyrektor ocenia przede wszystkim poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych.

Dla oceny znaczenie ma zaangażowanie zawodowe nauczyciela, jego aktywność w doskonaleniu zawodowym, a także działanie w zakresie wspomagania rozwoju ucznia na wielu płaszczyznach i przestrzeganie przyjętego porządku pracy. Nie ma sztywnych kryteriów oceny przyjętych przez Rozporządzenie.

Każda szkoła jest inna, funkcjonuje inaczej, dlatego ostateczne słowo w zakresie oceny pracy nauczyciela ma zawsze Dyrektor szkoły. Przyjmuje się jednak kilka podstawowych stwierdzeń, którymi kończy się ocena pracy nauczyciela- ocena wyróżniająca, bardzo dobra, ocena dobra oraz ocena negatywna.

Warto wiedzieć, że przykładowa ocena pracy nauczyciela dyplomowanego może skutkować wieloma decyzjami dyrektora. Nauczyciel może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, co jest kluczowe do złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Z kolei ocena negatywna może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem.

Czym jest Karta Oceny Pracy nauczyciela?

na skróty:

 • Dyrektor szkoły może przygotować swój własny obowiązujący w szkole szablon karty oceny pracy nauczyciela.
 • W ocenie nie należy używać zbyt wielu przymiotników opisujących nauczyciela, należy opisywać konkretne działania nauczyciela.
 • Dyrektor musi przedstawić ocenianemu nauczycielowi pisemny projekt oceny, a nauczyciel ma 3 dni na wniesienie uwag.

Nie istnieje jeden właściwy wzór oceny pracy nauczyciela. Każdy dyrektor może mieć swoją własną koncepcję i stworzyć własny szablon oceny. Z zasady jednak ocena jest opisowa.

Opis ten powinien zawierać cechy osobowe nauczyciela, a także opisy podejmowanych działań i ich efektów. Podczas konstruowania karty oceny pracy nauczyciela, warto pamiętać, by unikać nadmiernej ilości przymiotników. Sprawiają one, że taki tekst czyta się trudniej, a poza tym jest on mniej konkretny.

Należy pamiętać, że prawidłowa i zgodna z wszelkimi zasadami redakcja oceny pracy nauczyciela jest obowiązkiem dyrektora. Jest on także zobowiązany do zapoznania nauczyciela z pisemnym projektem oceny. Nauczyciel ma 3 dni na zgłoszenie na piśmie ewentualnych uwag.

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela

na skróty:

 • Ocena w formie dokumentowej najczęściej przypomina tabelę, w której znajdują się dane nauczyciela, a także składowe oceny i uzasadnienie.
 • Dyrektor szkoły przed wystawieniem opinii powinien zasięgnąć opinii mentora o nauczycielu, a także opinii Rady Rodziców.

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela może być przedstawiony np. w formie tabeli. Zawiera dane osobowe nauczyciela, jego adres, a także stopień awansu zawodowego. W opisie znajdują się także informacje o tym, w jaki sposób i z jakim skutkiem nauczyciel pełni swoją rolę zawodową.

Opinia pracy nauczyciela leży w kwestii dyrektora, jednak zanim ją wystawi, zasięga opinii rady rodziców i mentora nauczyciela. Opcjonalnie, może poprosić o opinię także samorząd uczniowski czy doradcę metodycznego.

Pod kątem formalnym, ocena pracy nauczyciela musi zawierać jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zatrudnienia, zajmowane w szkole stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, jak również oznaczenie daty dokonania ostatniej oceny pracy oraz stwierdzenie uogólniające, czyli ocenę od negatywnej po wyróżniającą.

W opisie musi znaleźć się także uzasadnienie oceny pracy, datę dokonywania oceny oraz pouczenie dla nauczyciela o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny.

Czym jest uzasadnienie oceny pracy nauczyciela?

Uzasadnienie oceny pracy nauczyciela bazuje na obowiązkowych kryteriach oceny, a więc na poprawności metodycznej i merytorycznej prowadzonych zajęć, dbałości o higieniczne i bezpieczne warunki nauki, znajomość i stosowanie praw dziecka.

W sprawozdaniu pojawia się także informacja na temat kształtowania w uczniach postawy szacunku wobec drugiej osoby, świadomości posiadanych praw czy postaw obywatelskiej i prospołecznej. W sprawozdaniu znajdzie się także informacja o współpracy nauczyciela z innymi nauczycielami i rodzicami.

Podsumowując

Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor minimum jeden raz w ciągu roku. Może on zadecydować o ocenie samodzielnie, może jednak wnioskować o opinie do np. rady szkoły. Ocena pracy nauczyciela opiera się na pewnych kryteriach, jednak nie istnieje jeden konkretny wzór, który obowiązuje każdego. Zadanie oceny nauczyciela należy do dyrektora placówki, jest jego obowiązkiem. Jednocześnie, dyrektor także podlega odgórnej ocenie.

Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na wymiar zatrudnienia, również nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach niepublicznych. O dokonaniu oceny decyduje dyrektor, który może także przeprowadzić ją na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady rodziców.

O rozpoczęciu oceny nauczyciela należy powiadomić nauczyciela pisemnie, jeżeli ocena zaistniała na skutek inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego nadzór pedagogiczny czy organu prowadzącego szkołę. W przypadku, gdy sam nauczyciel złożył taki wniosek, nie powiadamia się go o rozpoczęciu dokonywania oceny.

Ocena pracy nauczyciela opiera się na ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

1 opinia dla Przykładowa ocena pracy nauczyciela – wzór

 1. Laura Bujkowska

  Należycie opracowany wzór oceny, polecam, warto skorzystać.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.