Skarga do Dyrektora Szkoły na ucznia – wzór

17,00 

Jak napisać skargę do Dyrektora szkoły na ucznia? Codzienność szkolna bywa zarówno wspaniała i beztroska, jak i trudna. W przypadku, gdy w szkole pojawia się uczeń sprawiający trudności wychowawcze, przejawiający zachowania agresywne czy niszczący menie innych uczniów, rodzice mają prawo wnieść na niego skargę do dyrekcji szkoły. Jak wygląda taka skarga i jakie obowiązki dla dyrektora szkoły wynikają z jej złożenia?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skargi – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi rodziców do Dyrektora szkoły w kilku wersjach, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Skarga na ucznia- czego może dotyczyć?

Skarga do Dyrektora szkoły na ucznia najczęściej dotyczy jego zachowania w stosunku do innych dzieci. Nauczyciele nie zawsze są w stanie zobaczyć wszystko, co dzieje się na szkolnym korytarzu bądź po lekcjach na terenie szkoły.

Często nie widzą sytuacji, w których jeden uczeń terroryzuje wręcz grupę, sprawia, że uczniowie czują się w jakikolwiek sposób zagrożenie, co jest oczywiście niedopuszczalne. Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo każdemu uczniowi, dlatego do złożonej skargi musi się w jakiś sposób ustosunkować.

Skargę najczęściej stosuje się wobec ucznia, który przejawia zachowania agresywne wobec innych uczniów, przeklina, wszczyna bójki czy kradnie i niszczy mienie uczniów. Skargę mogą złożyć rodzice, również w porozumieniu z wychowawcą klasy czy innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Taka skarga trafia do dyrektora szkoły. W sytuacji, gdy agresywny uczeń dopuszcza się agresji fizycznej, rodzice mają prawo skierować sprawę prosto na policję bądź do prokuratury.

Konsekwencje skargi na ucznia

Dyrektor szkoły, do którego trafi skarga na ucznia sprawiającego trudności wychowawcze, ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające (mówi o tym statut szkoły, a także nadrzędny akt prawny, jakim jest rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 ze zm.). Dyrektor jest zobowiązany do zbadania postawionych w piśmie zarzutów i podjąć działanie, które z jednej strony pomoże trudnemu uczniowi, z drugiej zaś zapewni bezpieczeństwo innym uczniom.

Skarga na ucznia do Dyrektora szkoły nie skutkuje jego wydaleniem ze szkoły, a przynajmniej nie powinno tak być. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uczeń jest pełnoletni bądź gdy uczęszcza do szkoły prywatnej. Sprawianie trudności wychowawczych czy agresywne zachowania dziecka mają zawsze jakiś powód i źródło, do którego należy dotrzeć.

Samo wyrzucenie ucznia ze szkoły czy przeniesienie go do innego oddziały nie sprawi, że problem przestanie istnieć. Zdecydowanie jednak pomocą w takiej sytuacji będzie objęcie ucznia wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Po otrzymaniu skargi na ucznia dyrektor szkoły kontaktuje się z jego rodzicami z propozycją współpracy z taką poradnią. Jeżeli rodzice nie zgodzą się na przyjęcie tego rodzaju pomocy, dyrektor szkoły może zawiadomić o sprawie sąd rodzinny lub ośrodek pomocy społecznej. Wtedy o dalszych losach ucznia zadecyduje sąd bądź OPS.

Jak złożyć skargę na ucznia?

Jak złożyć skargę na ucznia

Skarga na ucznia powinna być przygotowana przez rodziców na piśmie. Pismo rodziców do Dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia zawierać dane osobowe osoby wnoszącej skargę. Jeżeli skarga jest wnoszona przez grupę rodziców bądź dorosłych uczniów, należy zawrzeć w niej dane osobowe i kontaktowe osoby reprezentującej tę grupę.

Gotową skargę należy złożyć w sekretariacie szkoły, skąd trafi do dyrektora. Jeżeli skarga nie zostanie podpisana i nie wskazuje na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. Jeśli jednak ze skargi wynika, że bezpieczeństwo uczniów jest poważnie zagrożone, konieczna jest interwencja dyrektora szkoły nawet w przypadku skargi anonimowej.

Pismo do Dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Rodzice często zastanawiają się, jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia. Rozwiejmy więc wątpliwości.

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia powinno składać się z trzech podstawowych sekcji. Pierwsza sekcja to dane osobowe wnioskodawcy, ucznia, na którego składamy skargę i podmiotu, do którego tę skargę składamy, czyli dane dyrektora szkoły.

Druga sekcja to dokładny, szczegółowy opis sytuacji i uzasadnienie powodu, dla którego składamy skargę na nieprzestrzeganie statutu szkoły. W tej sekcji warto powołać się na zachowanie ucznia, jego konsekwencje dla innych uczniów. Rodzic może opisać wpływ, jaki zachowanie agresywnego ucznia ma na jego własne dziecko.

Trzecia sekcja to propozycja działań, jakie według wnioskodawcy powinny zostać podjęte w stosunku do ucznia, którego dotyczy skarga. Ta część może zawierać prośbę do dyrektora placówki o podjęcie konkretnego działania.

Takim działaniem może być np. nagana dla ucznia, powiadomienie jego rodziców o agresywnym zachowaniu, przeniesienie go do innej klasy czy monitorowanie jego zachowania po lekcjach. W skrajnych przypadkach rodzice mogą wnioskować także o złożenie przez dyrektora doniesienia do Kuratorium Oświaty, czyli do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i skreślenie ucznia z listy uczniów i ewentualne przeniesienie ucznia do innej placówki.

Jeżeli skarga zostanie prawidłowo skonstruowana i podpisana imieniem i nazwiskiem, nie może pozostać bez odpowiedzi. Dyrektor kierujący placówką ma 14 dni od dnia otrzymania skargi na odniesienie się do niej.

Odpowiedź dyrektora na skargę na ucznia

Odpowiedź dyrektora na pisemną skargę złożoną na ucznia powinna zawierać oznaczenie organu, który tę skargę rozpatrywał, a także informację na temat załatwienia skargi. Wszystkie działania, jakie podejmie dyrektor szkoły, powinny zostać uzasadnione.

Odpowiedź dyrektora szkoły na skargę rodziców powinna także zawierać imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę na ucznia. Każda skarga, jaka wpływa do dyrekcji, musi zostać wpisana do rejestru skarg. W wielu szkołach dyrekcja prowadzi Zeszyt skarg rodziców, dostępny w sekretariacie szkoły.

Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w statucie szkoły -> Procedura rozpatrywania skarg.

Czy warto składać skargę na ucznia?

czy warto skladac skargę na ucznia

Rodzice powinni czujnie obserwować swoje pociechy. Powinni to robić także nauczyciele, ale niestety, rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Nauczyciel nie jest w stanie monitorować każdego ucznia, wypowiadanych przez niego słów i podejmowanych działań.

Szczególnie w dużych szkołach, w  których na przerwach przez korytarz przechodzą dziesiątki, jeśli nie setki uczniów, łatwo jest przeoczyć drobne sygnały świadczące o tym, że dzieje się coś złego. Nie powinni tego jednak przeoczyć rodzice.

Dziecko, które przez dłuższy czas narażone jest na zły wpływ ze strony rówieśników, zmienia swoje zachowanie. Nie każde dziecko jest w stanie samodzielnie przeciwstawić się agresji, zwłaszcza gdy pochodzi ona ze strony starszego i silniejszego ucznia. Dziecko padające jego ofiarą może zamknąć się w sobie, stać się wycofane, zastraszone.

Czujny rodzic z pewnością takie zmiany zauważy. Rozmowa z dzieckiem może pomóc w identyfikacji ucznia, który sprawia problemy wychowawcze, a skarga na niego do dyrekcji będzie wyrazem troski o swoje dziecko i innych uczniów.

Nie istnieje jeden stały wzór skargi na ucznia. Każdy rodzic może ją sformułować nieco inaczej. Kluczowe jest jednak działanie, które może być pomocą dla własnego dziecka, jak i dla dziecka wykazującego zachowania trudne. Często takie właśnie zachowanie jest cichym wołaniem o pomoc.

Podsumowanie

Pisemna skarga na agresywnego ucznia do dyrektora szkoły jest pismem, które może złożyć rodzic bądź grupa rodziców- wówczas mówimy o petycji zbiorowej. Jeżeli dokument zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy bądź wybranego reprezentanta grupy wnioskodawców, dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzyć go i odnieść się do niego w ciągu 14 dni.

Jednym z ważniejszych obowiązków dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i to nie tylko w trakcie zajęć, ale także w przerwach między nimi, oraz po zajęciach lekcyjnych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do Dyrektora Szkoły na ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.