Opinia o dziecku wydana na prośbę Rodzica – wzór

17,00 

Opinia o dziecku jest wydawana z różnych powodów i na wniosek różnych jednostek. Kto ma prawo złożyć wniosek o wydanie opinii i co taka opinia powinna zawierać? Jak napisać opinię o uczniu i o czym pamiętać podczas jej tworzenia? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz w poniższym materiale.

A dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej opinii – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii o dziecku wydanej na prośbę rodzica (w kilku wersjach), którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis

Opinia o dziecku- kto może ją uzyskać?

Przepisy mówią jasno, że nauczyciel ma obowiązek udzielać informacji rodzicom na temat ich dziecka, jego rozwoju i zachowania. Każda placówka posiada swój statut, który precyzuje szczegóły przekazywania tej opinii.

W statucie powinny znaleźć się informacje na temat tego, w jakiej formie nauczyciel ma tę opinię przedstawiać, jakie warunki muszą być spełnione, by rodzic mógł opinię uzyskać, a także jak taka opinia powinna wyglądać. Opinię o dziecku wydaje wychowawca klasy, a na dokumencie podpisuje się również dyrektor placówki.

Rodzice mają prawo wnioskować o wydanie opinii o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez nich władzy rodzicielskiej. Wniosek o wydanie opinii o dziecku może złożyć również sąd rodzinny, MOPS czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Mówi o tym rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Opinia na wniosek poradni zostaje wydana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a rodzic otrzymuje jej kopię.

Opinia o dziecku- jak wygląda?

O tym, jak powinna wyglądać opinia o uczniu do sądu – mówi zazwyczaj statut danej placówki. To, jak będzie brzmiała jej treść, jest ściśle zależne od celu, w jakim zostanie ona przygotowana. Od celu zależy też to, jakie poruszone w opinii aspekty będą kluczowe.

Opinia o dziecku może być wydawana z różnych powodów. Najczęstszym są jednak sprawy sądowe, głównie rozwodowe. W tym wypadku opinia dziecka do sądu jest potrzebna do ustalenia kontaktów z dzieckiem czy do ograniczenia, zawieszenia czy pozbawienia praw rodzicielskich.

Zdarza się także, że wniosek rodzica o wydanie opinii ma związek z postępowaniem prowadzonym przez MOPS, który ustala, czy rodzina potrzebuje pomocy Asystenta Rodziny. Opinia wówczas skupia się nie tyle na problemach rozwojowych dziecka, ale na jego zachowaniach, które mogą wskazywać na jakieś problemy, zarówno w rodzinie, jak i w postawie rodziców.

Nie istnieje jeden oficjalny wzór opinii o dziecku, gdyż jej zakres jest zależny od wielu czynników. Ogólnie jednak dokument musi zawierać imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz oznaczenie klasy czy grupy, do której uczęszcza.

Poza tym opinia zawiera dane placówki, nauczyciela sporządzającego opinię, a kończy się podpisem nauczyciela i dyrektora szkoły, pieczęcią szkoły i numerem z jednolitego rzeczowego wykazu akt. Musi posiadać też oznaczenie miejscowości i daty przygotowania dokumentu.

Opinia o dziecku do sądu- jakie informacje zawiera?

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do sądu z zasady ma na celu wykazanie, czy opiekun zajmuje się dzieckiem w prawidłowy sposób. Wnioskuje o nią rodzic podczas toczącej się sprawy o ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka.

Sąd wskaże miejsce przy tym z rodziców, które zajmuje się dzieckiem. Przykładowa opinia o dziecku do sądu rodzinnego wydawana w tej sprawie powinna zatem zawierać informacje na temat postępów w nauczaniu dziecka, jego aktywności na lekcjach, poziomu frekwencji czy stanu przygotowania do zajęć. Znaczenie ma także wyposażenie w przybory szkolne.

W takiej opinii duże znaczenie ma także zachowanie dziecka w szkole, w trakcie przerw, lekcji, akceptacja przez rówieśników czy poziom kultury osobistej. Kluczowy jest także zapis dotyczący współpracy rodziców ze szkołą, kontaktu z nauczycielami czy dbałość o higienę osobistą i czystość dziecka. Tak przygotowana opinia będzie dla sądu kluczowym wskaźnikiem faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej będzie poruszała nieco inne kwestie niż opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica do sądu.

W opinii do poradni muszą znaleźć się informacje na temat rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jego mocnych stron i uzdolnień, a także o funkcjonowaniu dziecka w placówce. Kluczowe są też informacje o działaniach podjętych w celu poprawy funkcjonowania dziecka, jak informacje o efektach podjętych działań.

Jeżeli opinia ma dotyczyć dziecka niepełnosprawnego, z autyzmem czy z dysfunkcjami, musi być w niej uwzględniony indywidualny poziom rozwoju w odniesieniu do czynności samoobsługowych, sygnalizowania potrzeb fizjologicznych czy rozumienia poleceń nauczyciela.

Jak napisać opinię o dziecku?

Przy tworzeniu opinii o dziecku dotyczącej jego sytuacji dydaktycznej oraz wychowawczej ucznia należy przede wszystkim pamiętać, że jest to opinia obiektywna. Ma opisywać fakty i pełnić rolę czysto informacyjną. Powinna mówić o tym, czy uczeń zachowuje się we właściwy sposób, jak odbierają go inni uczniowie i nauczyciele.

Aby opinia była rzeczowa i wiarygodna, każde twierdzenie o dziecku powinno zostać poparte konkretnym przykładem. Nie chodzi jedynie o przedstawienie sylwetki ucznia, ale także o precyzyjny opis jest rozwoju fizycznego, społecznego czy poznawczego.

Dla przykładu klasyczna opinia na temat ucznia zawiera informacje o tym, czy stosuje się on do panujących w placówce zasad, jaki jest jego stosunek do szkolnych obowiązków, a także jakie są jego relacje z rówieśnikami. Warto zaznaczyć, że treść opinii jest zależna także od wieku ucznia, który z kolei ściśle determinuje posiadane przez niego umiejętności i poziom rozwoju fizycznego, poznawczego i emocjonalnego.

O czym pamiętać przy tworzeniu opinii o uczniu?

Bez względu na cel wystawianej opinii, nauczyciel powinien pamiętać o tym, by opinia ta była maksymalnie obiektywna. Nie ma tu miejsca na subiektywne stwierdzenia. Profesjonalna opinia zawiera konkretne stwierdzenia poparte rzeczywistymi przykładami.

Samo stwierdzenie, że dziecko jest „niegrzeczne” niewiele mówi, jednak już hasło, że dziecko przeklina czy nie reaguje na upomnienia nauczyciela jest zdecydowanie bardziej precyzyjne.

Pod uwagę należy wziąć także samodzielność dziecka, jego aktywność, chęć uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach, jak i frekwencję. Opinia do sądu o dziecku zawiera także informacje na temat opieki rodziców, a więc to, czy uczeń jest wyposażony w niezbędne przybory, czy jest zadbane i czy rodzice wnoszą wszystkie obowiązkowe opłaty w sposób regularny.

W opinii można wskazać, który z rodziców odprowadza dziecko do placówki oraz który z nich pojawia się na spotkaniach z nauczycielami. Wszystkie te informacje są kluczowe dla jednostek, do których trafi dana opinia o uczniu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku wydana na prośbę Rodzica – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

SkutecznyNauczyciel.pl powstał w 2018 roku i był to na początku jedynie blog edukacyjny, jednak z czasem zaczęły do nas trafiać zapytania i prośby dotyczące sporządzania gotowych pism, wniosków, opinii i innych przeróżnych dokumentów edukacyjnych.

Stąd w 2020 roku postanowiliśmy uruchomić sklep internetowy, w którym znajdziesz gotowe produkty cyfrowe w postaci wzorów pism, z których codziennie korzystają Dyrektorzy szkół i przedszkoli, pedagodzy, rodzice, a nawet uczniowie i studenci.

Codziennie wkładamy dużo wysiłku, aby tworzone przez nas wzory pism spełniały wszystkie formalne wymagania.

Oto największe wydarzenia w naszej firmie:

historia-firmy-skuteczny-nauczyciel

2018 – powstanie bloga SkutecznyNauczyciel.pl

strzałka

2020 – rozbudowa portalu o sklep internetowy.

strzałka

2024 (styczeń) – do twórców strony dołączają:

Katarzyna Szafraniec

Asia Duplaga

i Angelika Romanowska

strzałka

2024 (maj) – rozbudowaliśmy nasz sklep internetowy o dział Gazetki szkolne, materiały do tego działu tworzy z ogromnym zaangażowaniem Marta Howaniec, która właśnie dołączyła do naszej ekipy!

Jeśli chcesz otrzymać FV za zakup, po zakupie dokumentu poinformuj nas o tym mailowo.

Zakupiony dokument zostanie wysłałny automatycznie na podany adres e-mail.

Odczekaj co najmniej 10 minut po dokonaniu zakupu, link do pobrania dokumentu przyjdzie w osobnym e-mailu. Link do pobrania dostępny będzie także zaraz po dokonaniu płatności BLIKIEM.